Category: National Song

Vande Mataram | Lyrical Video Song | വന്ദേമാതരം | National Song | School Bell

വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം…. വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം സസ്യശ്യാമലാം മാതരം…. വന്ദേ മാതരം…. വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം…. ശുഭ്രജ്യോത്സ്ന പുളകിത യാമിനീം ഫുല്ലകുസുമിത ദ്രുമതല ശോഭിനീം വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം…. സുഹാസിനീ സുമധുര ഭാഷിണീം സുഖദാം വരദാം മാതരം… വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം….   വന്ദേ മാതരം…വന്ദേ മാതരം…. തുമി വിദ്യാ തുമി ധർമ, തുമി ഹൃദി തുമി മർമ ത്വം ഹി പ്രാണാ: ശരീരേ ബാഹുതേ […]

Back To Top