രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

Funny Malayalam Kusruthi Chodyangal With Answers
രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

അച്ഛൻ വന്നു എന്ന് പേരുവരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്?

ഉത്തരം : പപ്പായ

😀

അങ്ങോട്ടോടും, ഇങ്ങോട്ടോടും. നേരെനിന്ന് സത്യം പറയും?

ഉത്തരം : ത്രാസ്സ്

😀

മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല, കൈപ്പുണ്ട് കാഞ്ഞിരമല്ല?

ഉത്തരം : പാവക്ക

😀

ആയിരം പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ്

ഉത്തരം : ചൂല്

😀

ആനയിലുണ്ട് ചേനയിലില്ല, ഇമയിലുണ്ട് ഇഷ്ട്ടത്തിലില്ല. രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള ഞാനാര്?

ഉത്തരം : ആമ

Back To Top