ഉമ്മ തരുന്നു എന്നമ്മ | Umma tharunnu ennamma | Kilikonchal Anganwadi Song | School Bell

 


ഉമ്മ തരുന്നു എന്നമ്മ | Kilikonchal Anganwadi Song | School Bell

#kilikonchal #schoolbell #Ummatharunnuennamma

ഉമ്മ തരുന്നു എന്നമ്മ
സ്നേഹം നൽകും എന്നച്ചൻ
കഥകൾ പറയും മുത്തശ്ശൻ
പാട്ടുകൾ പാടും മുത്തശ്ശി

Umma tharunnu ennamma
Sneham nalkum ennachan
Kadakal parayum muthachan
Pattukal Paadum muthashi


Video Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top