എന്തു നല്ല വീട് ഞാൻ പിറന്ന വീട്‌ | Kilikonchal Anganwadi Song | School Bell

 #enteveedu #schoolbell #enthunallaveedu

എന്തു നല്ല വീട്
ഞാൻ പിറന്ന വീട്‌
അച്ഛനുണ്ട് വീട്ടിൽ
അച്ഛനെൻ്റെ ദൈവം

എന്തു നല്ല വീട്
ഞാൻ പിറന്ന വീട്‌
അമ്മയുണ്ട്‌ വീട്ടിൽ
അമ്മയെൻ്റെ ദൈവം

enthu nalla veedu
njan piranna veedu
achanundu veettil
achanente daivam

enthu nalla veedu
njan piranna veedu
ammayundu veettil
ammayente daivamvicters channel std 2

ഫസ്റ്റ് ബെൽ
online class 1
KITE VICTERS Plus two Statistics Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)
സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം
പ്രവേശനോത്സവം

സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം 2021
First Bell 2.0
ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0Video Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top