ഓസോൺ ദിനം | അറിയേണ്ടതെല്ലാം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

 #ozoneday #ozonedaypictures #quizmalayalam 

ഓസോൺ ദിനം | അറിയേണ്ടതെല്ലാം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ  |  Ozone Day | Everything you need to know through pictures


Tags:

ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഓസോണ് സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്,ഓസോണ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം,ഓസോണ് ശോഷണം,ഓസോണ് സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം,ഓസോണ് പാളിയും ജീവനും,ഓസോണ് പാളി എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം,ഓസോണ് പാളിയില് ഏറ്റവും വലിയ വിള്ളല്,world ozone day,world ozone day: history,world ozone day theme 2022,world ozone day wikipedia,ozone day celebration ideas,happy world ozone day,report on world ozone day celebration,ഓസോൺ,ഓസോൺ എന്ന പ്രാണന്റെ പുതപ്പ്,ozone day,World Ozone Day,ഓസോൺ ദിന ക്വിസ്,World Ozone Day September 16,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top