കളിവീട് ( ഉണ്ടൊരു കൊച്ചു കളിപ്പന്തൽ ) | Kaliveedu STD 2 Malayalam Song | School Bellകളിവീട് പാട്ട് (Kaliveedu Song)

ഉണ്ടൊരു കൊച്ചു കളിപ്പന്തൽ
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കളിപ്പാനായ്
ചക്കര കൊണ്ട് തൂണെല്ലാം
കൽക്കണ്ടത്താൽ തറയെല്ലാം
നല്ല കരിമ്പാൽ മേൽക്കൂര
മുറ്റം മുഴുവൻ പഞ്ചാര
ചാരത്തുണ്ടൊരു കൊച്ചരുവി
ചാടിത്തുള്ളും തേനരുവി

Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=A68PhEHgVSg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top