കുട്ടികൾക്കായുള്ള അധ്യാപക ദിന പ്രസംഗം | Teachers Day Speech Malayalam | Lyrical Speech | School Bell
Hi Welcome To School Bell Channel
School Bell Youtube Channel is a learning channel mainly focusing Primary school studens
watching videos classes may help students to improve their knowledge.

മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം
ജീവിതത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ
കൈകൾ തന്നവരെ ഓർക്കുന്നതിന്
ഒരു ദിനം
അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ
മൂല്യങ്ങൾ പകർന്ന് തന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായ
നാം ഓരോരുത്തരേയും ഉത്തരാവാദിത്യമുള്ള
പൗരൻമാരാക്കി മാറ്റുന്ന അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമായി ഒരു ദിനം


Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=vey49R8wSLY

#HappyTeachersDay #teachersday #teachersdayspeech
Teachers day wishes malayalam
Teachers day song in malayalam| അധ്യാപക ദിന പാട്ടുകൾ

teachers day card
teachers day card writing
teachers day speech in english 10 lines
teachers day speech in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top