കുട്ടികൾക്ക് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ പാടാൻ അടിപൊളി പാട്ട്


#gandhi #mahatmagandhi #october2 #gandhijayanti


ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് മഹാത്മ ഗാന്ധി. 1869 ഒക്ടോബർ 2 നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. മഹാത്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം, ജാതിവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുകയും തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹിംസയിലൂന്നിയ ജീവിതം നയിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട്
വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട്
നമുക്ക് നാടിതു നേടിത്തന്നു
നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ.
ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ

നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാനും
നല്ലവരായി നടക്കാനും ..
നമ്മോടോതുകയാണ് അപ്പുപ്പൻ
നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ…
ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ…..ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ……

തൊഴു കൈയോടെ നമിക്കാനും ..
തോക്കില്ലാതെ ജയിക്കാനും ..
നമ്മെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ..
നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ…
ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ…..ഗാന്ധി അപ്പുപ്പൻ..Watch Video Here 👇

Tags:
Gandhi Jayanti,gandhi jayanti 2021,gandhi jayanti speech,gandhi jayanti 2022,gandhi jayanti 2021 how many years,151 gandhi jayanti,gandhi jayanti celebration in school,gandhi jayanti essay,gandhi jayanti speech in malayalam pdf,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം pdf,ഗാന്ധി ജയന്തി കുറിപ്പ്,ഗാന്ധിജി കുറിപ്പ് മലയാളം,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം കുട്ടികള്ക്ക്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം,mahatma gandhi speech,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം 2021,ഗാന്ധിജി മരിച്ച ദിവസം,ഗാന്ധിജി മരിച്ച വര്ഷം,ഗാന്ധിജി ജനിച്ച വര്ഷം,ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം pdf,ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കളുടെ പേര്,ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര്,ഗാന്ധിജിയുടെ ബാല്യകാലം,ഗാന്ധിജി കുറിപ്പ്,ഗാന്ധിജി ക്വിസ്,ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എവിടെ,ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കളുടെ പേര്,ഗാന്ധിജിയും കേരളവും,ഗാന്ധിജിയുടെ അമ്മ,ഗാന്ധിജിയുടെ കഥകള്,ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം,short note on mahatma gandhi in malayalamshort note on gandhiji,mahatma gandhi biography,mahatma gandhi history in english,mahatma gandhi – wikipedia,mahatma gandhi, (born),what did mahatma gandhi do,mahatma gandhi education,mahatma gandhi religion,
ഗാന്ധിജയന്തി പാട്ട്,ഗാന്ധിജയന്തി പാട്ടുകള്,ഗാന്ധിജയന്തി ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്,happy gandhi jayanti song,happy gandhi jayanti Template Status ,Happy Gandhi Jayanti Video Template ,Happy Gandhi Jayanti Video Template Status ,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top