കേരളപിറവി പാട്ട് | Kerala Piravi Song Malayalam | School Bell
Hi Welcome To School Bell Channel
School Bell Youtube Channel is a learning channel mainly focusing Primary school studens
watching videos classes may help students to improve their knowledge.
#കേരളപിറവി #KeralaPiraviSong #november1

കേളീ നിലയം കേരള നാട്
കേരം തിങ്ങിയ മലനാട്
ഭാരത ഭൂവിന് അരുണിമയായ്
വാഴ്‌വു മാമക ജനനീ നീ
ജനനീ ജനനീ മാമക ജനനീ
കേരള ജനനീ പാരിടത്തിൽ നീ ……….

Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=ZMUatbmHhD0കേരളപിറവി പാട്ട്,
കേരള പിറവി ഗാനം,
കേരള പിറവി ഗാനങ്ങള്,
കേരള പിറവി പ്രസംഗം,
കേരള പിറവി കവിത,
കേരളപ്പിറവി ഗാനം,
കേരളപ്പിറവി ദിനം,
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്,
കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില് ആലപിച്ച കവിത,
കേരളപ്പിറവി ഗാനങ്ങള്,
കേരള പിറവി pattukal
#KERALA PIRAVI #കേരള പിറവി ഗാനം #keralappiravi Malayalam song with lyrics #kerala piravi song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top