കേരളപ്പിറവി പാട്ട് | Kerala Piravi Song with Lyrics Malayalam


#keralapiravi #songmalayalam #keralasong

കേരളപ്പിറവി പാട്ട് | Kerala Piravi Song with Lyrics Malayalamഎൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് 

കേരളമാണെൻറെ നാട് 

എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് 

കേരളമാണെൻറെ നാട് 


കേരളമാണെൻറെ നാട്

എല്ലാരെയും ഒന്നായ് തലോടുന്ന നാട് 

കേരളമാണെൻറെ നാട്

എല്ലാരെയും ഒന്നായ് തലോടുന്ന നാട് 


മഴയുള്ള വെയിലുള്ള 

മഞ്ഞുള്ള നാട് 

പാടും കിളിയുള്ള നാട്

മഴയുള്ള വെയിലുള്ള 

മഞ്ഞുള്ള നാട് 

പാടും കിളിയുള്ള നാട് 


ഒരുമയോടൊരുമിച്ചു വാഴുന്ന നാട് 

കേരളമാണെൻറെ നാട് 

ഒരുമയോടൊരുമിച്ചു വാഴുന്ന നാട് 

കേരളമാണെൻറെ നാട് 


എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട് 

കേരളമാണെൻറെ നാട് 
Tags:

Rukkus fun world,kerala piravi song,കേരളപ്പിറവി,കേരളപ്പിറവി പാട്ട്,malayalam song,kerala piravi song for kids,kerala song,kerala scenery,kerala,november 1,keralappiravi song,kerala piravi song for kids in malayalam,best kerala piravi song,short kerala piravi song,keralapiravi songs,kerala piravi songs,kerala piravi song with lyrics,with lyrics,വരികളോടു കൂടി,kerala piravi song for students,kerala piravi songs for students,kerala piravi kavitha malayalam,എൻറെ നാട്,ente naadu,എന്റെ നാട്,kerala piravi quiz questions in malayalam,kerala piravi songs,kerala piravi songs malayalam,kerala piravi songs for kids,കേരള പിറവി pattukal,Ente Nadu Kerala Nadu Song,കേരളപ്പിറവി,കേരളപ്പിറവി പാട്ട്,kerala piravi song for kids,kerala song,kerala,november 1,best kerala piravi song,short kerala piravi song,keralapiravi songs,kerala piravi song with lyrics,kerala piravi song for students,kerala piravi kavitha malayalam,kerala piravi in malayalam,kerala piravi history in malayalam,kerala piravi songs,kerala piravi 2021,kerala piravi 2020,kerala piravi ideas,kerala piravi colash,november 1 kerala piravi,kerala piravi history in malayalam,കേരള ചരിത്രം,കേരള പിറവി പോസ്റ്റര്,കേരള പിറവി ദിനം 2021,കേരള ചരിത്രവും സംസ്കാരവും,കേരള പിറവി ദിനം എന്ന്,കേരളം ചോദ്യങ്ങള്,kerala piravi month and date,കേരള ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ,കേരള ചരിത്രം book pdf,കേരള ചരിത്രം book,കേരളത്തിലെ ജില്ലകള്,കേരള ചരിത്രം ക്വിസ്,മഹാശിലാ സംസ്കാരം കുറിപ്പ്,കേരള സംസ്കാരം,എന്‍റെ കേരളം (ക്ലാസ് 2) | Ente Keralam Class 2 Malayalam Rhymes |  Lyrical Video Song | School Bell,kerala piravi song,കേരളപ്പിറവി,കേരളപ്പിറവി പാട്ട്,malayalam song,kerala piravi song for kids,kerala song,kerala scenery,kerala,november 1,keralappiravi song,kerala piravi song for kids in malayalam,best kerala piravi song,short kerala piravi song,keralapiravi songs,kerala piravi songs,kerala piravi song with lyrics,with lyrics,വരികളോടു കൂടി,kerala piravi song for students,kerala piravi songs for students,kerala piravi kavitha malayalam,Rukkus fun world,kerala piravi song,കേരളപ്പിറവി,കേരളപ്പിറവി പാട്ട്,malayalam song,kerala piravi song for kids,kerala song,kerala scenery,kerala,november 1,keralappiravi song,kerala piravi song for kids in malayalam,best kerala piravi song,short kerala piravi song,keralapiravi songs,kerala piravi songs,kerala piravi song with lyrics,with lyrics,വരികളോടു കൂടി,kerala piravi song for students,kerala piravi songs for students,kerala piravi kavitha malayalam,എൻറെ നാട്,ente naadu,എന്റെ നാട്,kerala piravi quiz questions in malayalam,kerala piravi songs,kerala piravi songs malayalam,kerala piravi songs for kids,കേരള പിറവി pattukal,Ente Nadu Kerala Nadu Song,കേരളപ്പിറവി,കേരളപ്പിറവി പാട്ട്,kerala piravi song for kids,kerala song,kerala,november 1,best kerala piravi song,short kerala piravi song,keralapiravi songs,kerala piravi song with lyrics,kerala piravi song for students,kerala piravi kavitha malayalam,kerala piravi in malayalam,kerala piravi history in malayalam,kerala piravi songs,kerala piravi 2021,kerala piravi 2020,kerala piravi ideas,kerala piravi colash,november 1 kerala piravi,kerala piravi history in malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top