ജിങ്കിൾ ബെൽസ് മലയാളം വരികൾ | Jingle Bells Song Lyrics In Malayalam | Christmas Songs For KidsMalayalam Lyrics

ഡാഷിങ് ത്രൂ ദ സ്നോ

ഇൻ എ വൺ ഹോഴ്സ് ഓപ്പൺ

സ്ലെയ് ഓ’ർ ദ ഫീൽഡ്സ് വീ ഗോ

ലാഫിങ് ഓൾ ദ വേ

ബെൽസ് ഓൺ ബോബ് ടെയ്ൽ റിങ് 

മേക്കിങ് സ്പിരിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്

വാട്ട് എ ഫൺ ഇറ്റ് ഇസ് റ്റു ലാഫ് ആന്റ് സിങ് 

എ സ്ലെയിങ് സോങ് റ്റുനൈറ്റ്

ഓഹ് ജിങ്കിൾ ബെൽസ്, ജിങ്കിൾ ബെൽസ്

ജിങ്കിൾ ഓൾ ദ വേ;

ഓഹ്! വാട്ട് ഫൺ [ജോയ്] ഇറ്റ് ഇസ് റ്റു റൈഡ്

ഇൻ എ വൺ ഹോഴ്സ് ഓപ്പൺ സ്ലെയ്.

ജിങ്കിൾ ബെൽസ്, ജിങ്കിൾ ബെൽസ്

ജിങ്കിൾ ഓൾ ദ വേ;

ഓഹ്! വാട്ട് ഫൺ [ജോയ്] ഇറ്റ് ഇസ് റ്റു റൈഡ്

ഇൻ എ വൺ ഹോഴ്സ് ഓപ്പൺ സ്ലെയ്

എ ഡേ ഓർ ടു എഗോ 

ഐ തിങ്ക് ഐഹാഡ് ടേക്ക് എ റൈഡ് 

ആൻഡ് സൂൺ മിസ്സ് ഫാന്നി ബ്രൈറ്റ്

വാസ് സീറ്റഡ് ബൈ മൈ സൈഡ് 

ദ ഹോഴ്സ് വാസ് ലീൻ ആൻഡ് താങ്ക് 

മിസ്‌ഫോർചുണ് സീമിഡ് ഹിസ് ലോട്ട് 

വി ഗോട്ട് ഇൻ ടു എ ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ബാങ്ക് 

ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോട്ട് അപ്‌സ്റ്റോക്ക്     

ഓഹ് ജിങ്കിൾ ബെൽസ്, ജിങ്കിൾ ബെൽസ്

ജിങ്കിൾ ഓൾ ദ വേ;

ഓഹ്! വാട്ട് ഫൺ [ജോയ്] ഇറ്റ് ഇസ് റ്റു റൈഡ്

ഇൻ എ വൺ ഹോഴ്സ് ഓപ്പൺ സ്ലെയ്.

ജിങ്കിൾ ബെൽസ്, ജിങ്കിൾ ബെൽസ്

ജിങ്കിൾ ഓൾ ദ വേ;

ഓഹ്! വാട്ട് ഫൺ [ജോയ്] ഇറ്റ് ഇസ് റ്റു റൈഡ്

ഇൻ എ വൺ ഹോഴ്സ് ഓപ്പൺ സ്ലെയ്

Tags:

Jingle Bells Songs for Children,jingle bells song lyrics,jingle bells original song,jingle bell poem lyrics,jingle bells song download,jingle bell jingle bell jingle all the way,jingle bells original song lyrics,jingle bell poem lyrics,jingle bells song lyrics in tamil,jingle bell song lyrics in english,jingle bells lyrics printable,jingle bell rock lyrics,funny jingle bells lyrics,love to sing jingle bells lyrics,jingle bells song download,jingle bells original song lyrics,funny jingle bells lyrics,jingle bells rock lyrics,ഡാഷിങ് ത്രൂ ദ സ്നോ,ജിങ്കിൾ ബെൽസ് (ഗാനം),ജിങ്കിൾ ബെൽസ് വരികൾ,easy christmas songs for kids,best christmas songs for kids,christmas songs for kids to sing,christian christmas songs for kids,christmas songs for kids lyrics,traditional christmas songs for kids,jingle bells lyrics in bengali,jingle bells lyrics in malayalam,jingle bells rhymes lyrics,funny jingle bells lyrics,jingle bells lyrics in english download,jingle bells original song lyrics,jingle bell rock song lyrics in english,jingle bells lyrics in french

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top