തെങ്ങിനേയും തേങ്ങയേയും കുറിച്ചുള്ള കടങ്കഥകള്‍


 • ഉടുക്കാത്ത മങ്ക കുടയേന്തി നില്ക്കുന്നു
 • മരത്തിന്മേലുണ്ടൊരു തണ്ണീര്‍പ്പന്തല്‍
 • ഒരമ്മപെറ്റ മക്കളൊക്കെ മുക്കണ്ണന്മാര്‍
 • പച്ചക്കാട്ടില്‍ തവിട്ടുകൊട്ടാരം
 • അതിനുള്ളില്‍ വെള്ളക്കൊട്ടാരം
 • അതിനുള്ളില്‍ കൊച്ചുതടാകം
 • വെളുവെളെയുള്ളൊരു പലഹാരം
 • തെളുതെളെയുള്ളൊരു പാനീയം
 • രണ്ടുമിരിപ്പതൊരേ പാത്രത്തില്‍
 • എല്ലാര്‍ക്കും രണ്ട് കണ്ണ്, ഒരാള്‍ക്ക് മൂന്ന് കണ്ണ്
 • പുറം പൊന്തം പൊന്തം
 • അതിനുള്ളില്‍ പഞ്ഞിക്കെട്ട്
 • അതിനുള്ളില്‍ ഇരുമ്പും കെട്ട്
 • അതിനുള്ളില്‍ ഇയ്യക്കെട്ട്
 • അതിനുള്ളില്‍ പനിനീര്‍
 • തെക്കുതെക്കു തെന്നമരത്തില്‍ ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം
 • തൂക്കാതെ തൂങ്ങി, ചൊരിയാതെ നിറഞ്ഞു,
 • എടുക്കാതെ വറ്റി


Tags:


Easy riddles in english,riddles in english,riddles with answers,tricky riddles with answers,riddles for kids,50 hard riddles,riddles with answers for adults,funny riddle,Riddles in English hard,കടംകഥകള്‍,കടംകഥകള് in malayalam,കടംകഥകള് ഉത്തരം,കുട്ടികളുടെ കടംകഥകള്,കടംകഥകള് pdfപൂമ്പാറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള കടംകഥകള്,പുതിയ കടംകഥകള്,ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടംകഥകള്,കടം കഥ ചോദ്യം,Riddle (കടങ്കഥ),A riddle is a statement, question or phrase having a double or veiled meaning, put forth as a puzzle to be solved. ,കടം കഥ ചോദ്യം ഉത്തരം,ഇംഗ്ലീഷ് റിഡില്സ്,കടം,ഇംഗ്ലീഷ് കടങ്കഥകൾ,മലയാളം കടങ്കഥ pdf,കടങ്കഥ മലയാളം ചേന,കടങ്കഥ മലയാളം ചിരവ,കടം കഥ ചോദ്യം,Kadamkathakal Malayalam with Answer,കടങ്കഥകള് ശേഖരണം,ചിരവ വരുന്ന കടം കഥ,കടം കഥ ചോദ്യം ഉത്തരം pdf,കടംകഥ മലയാളം ഉത്തരം,കടംകഥ മലയാളം ഉത്തരം പൂമ്പാറ്റ,കട്ടില് കടംകഥ,കടംകഥ ഭക്ഷണം,കടങ്കഥകള് ശേഖരണം,കടംകഥ മലയാളം ചൂല്,പുതിയ കടംകഥകള്,കടംകഥ കിണര്,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top