മലയാളം നാളുകൾ | മലയാളം നക്ഷത്രം ലിസ്റ്റ്


#malayalamstars #nalukalmalayalam  #starsinmalayalam 

മലയാളം നക്ഷത്രം ലിസ്റ്റ് | 27 stars in malayalam |malayalam nalukal in order | മലയാളം നാളുകൾ 

Hi Welcome To School Bell Channel

School Bell Youtube Channel  is a learning channel mainly focusing Primary school studens.


മലയാളം നാളുകൾ  


1)അശ്വതി 


2)ഭരണി 


3)കാർത്തിക 


4)രോഹിണി


 5)മകയിരം


6)തിരുവാതിര 


7)പുണർതം


8)പൂയം  


9)ആയില്യം 


10)മകം 


11)പൂരം


12) ഉത്രം


13)അത്തം 


14)ചിത്തിര 


15)ചോതി 


16)വിശാഖം 


17)അനിഴം 


18)തൃക്കേട്ട 


19)മൂലം 


20)പൂരാടം 


21) ഉത്രാടം


 22)തിരുവോണം


23)അവിട്ടം 


24)ചതയം


25)പൂരുരുട്ടാതി 


26)ഉത്തൃട്ടാതി 


27)രേവതി 

Tags:

malayalam nalukal in order,nalukal malayalam,malayalam nalukal 2021,malayalam nalukal in english,malayalam nalukal today,janma nakshatra malayalam,മലയാളം നക്ഷത്രം ലിസ്റ്റ് | 27 stars in malayalam |malayalam nalukal in order | മലയാളം നാളുകൾ | മലയാള മാസങ്ങൾ | Malayalam Months,മലയാളം ജന്മനക്ഷത്രം ,ഏറ്റവും നല്ല നക്ഷത്രം 2022,തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം മൃഗം,ഇന്നത്തെ മലയാളം നക്ഷത്രം,നക്ഷത്ര പൊരുത്തം മലയാളം,സ്ത്രീ നക്ഷത്രം,എന്താണ് നക്ഷത്രം,പൂരം നക്ഷത്രം ദൈവം,ഇന്നത്തെ മലയാളം നക്ഷത്രം,birth star in malayalam,janma nakshatra malayalam,birth star animals in malayalam,birth star trees in malayalam,27 stars in tamil,27 nakshatras characteristics,27 നക്ഷത്രം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top