മലയാളത്തിൽ അക്കങ്ങൾ പഠിക്കാം | Learn Numbers in Malayalam | Akkangal | School Bell


ഒന്ന്
രണ്ട്
മൂന്ന്
നാല്
അഞ്ച്
ആറ്
ഏഴ്
എട്ട്
ഒൻപത്
പത്ത്
പതിനൊന്ന്‌
പന്ത്രണ്ട്
പതിമൂന്ന്
പതിനാല്
പതിനഞ്ച്
പതിനാറ്
പതിനേഴ്
പതിനെട്ട്
പത്തൊൻമ്പത്
ഇരുപത്


Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=K7mTRG_NPCg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top