മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാം | Malayalam learning for kids with alphabet words | Aksharamala | അക്ഷരമാലമലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ & പദങ്ങൾ | Malayalam learning for kids with alphabet and words | School Bell മലയാളം അക്ഷരമാല
മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ & പദങ്ങൾ,
അക്ഷരമാല
#malayalamletters #schoolbell
Malayalam Alphabets | Malayalam Alphabets and Words for children
KITE VICTERS STD 01 English Class 37 (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)


സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍

ഹ്രസ്വസ്വരങ്ങള്‍  
ദീര്‍ഘസ്വരങ്ങള്‍   ഐ ഔ

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങള്‍

 

ഖരം       അതിഖരം   മൃദു    ഘോഷം    അനുനാസികം

 

 

സ്പര്‍ശങ്ങള്‍   

 

ക    ഖ    ഗ    ഘ    ങ    ക വര്‍ഗം
ച    ഛ    ജ    ഝ   ഞ    ച വര്‍ഗം
ട    ഠ    ഡ    ഢ    ണ    ട  വര്‍ഗം
ത    ഥ    ധ    ന    ത വര്‍ഗം
പ    ഫ    ബ    ഭ    മ    പ വര്‍ഗം

മധ്യമം   

യ       ര    ല    വ 

 

 

ഊഷ്മാവ്    ശ    ഷ        സ  

 

 

ഘോഷി       ഹ 

 

 

 

 

 

ദ്രാവിഡമധ്യമം    ള    ഴ     

 റ

 

 

 

ദ്രാവിഡാനുനാസികം 

(പ്രതേക ലിപിയില്ല)  

ന   

 

 

 

 

 


Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=fKOtgAm1z6U


Tags:

first standard online class,Kilikonchal Anganwadi,Kilikonchal,അങ്കണവാടി,കിളികൊഞ്ചൽ,മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ,Malayalam Alphabets and Words,ഒന്നാം ക്ലാസ്,malayalam letters for children,school bell,malayalam letters,malayalam letters writing,malayalam letters and words,online classes,kite victets channel,learn malayalam,malayalam aksharamala for kids,victers channel online class,malayalam aksharamala,അക്ഷരമാല,aksharamala malayalam,aksharamala,മലയാളം അക്ഷരമാല പഠനം


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top