മഹാത്മാ ഗാന്ധി വചനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ

 #gandhi #mahatmagandhi #october2 #gandhijayanti

മഹാത്മാ ഗാന്ധി വചനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ Mahatma Gandhi Quotes with Images

” ഇന്നു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവി “

” ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് മഹത്വം, മറിച്ച് അതിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിലല്ല “

” ഏറ്റവും മാന്യമായ രീതിയിൽ ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും “

” സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നതാണ് “

” ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക 

” തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലയില്ല “

” ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ശക്തരുടെ ഗുണമാണ് “

” എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല “

Tags:


Gandhi Jayanti,gandhi jayanti 2021,gandhi jayanti speech,gandhi jayanti 2022,gandhi jayanti 2021 how many years,151 gandhi jayanti,gandhi jayanti celebration in school,gandhi jayanti essay,gandhi jayanti speech in malayalam pdf,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം pdf,ഗാന്ധി ജയന്തി കുറിപ്പ്,ഗാന്ധിജി കുറിപ്പ് മലയാളം,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം കുട്ടികള്ക്ക്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം,mahatma gandhi speech,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം 2021,ഗാന്ധിജി മരിച്ച ദിവസം,ഗാന്ധിജി മരിച്ച വര്ഷം,ഗാന്ധിജി ജനിച്ച വര്ഷം,ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം,ഗാന്ധിജി പ്രസംഗം മലയാളം pdf,ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കളുടെ പേര്,ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേര്,ഗാന്ധിജിയുടെ ബാല്യകാലം,ഗാന്ധിജി കുറിപ്പ്,ഗാന്ധിജി ക്വിസ്,ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എവിടെ,ഗാന്ധിജിയുടെ മക്കളുടെ പേര്,ഗാന്ധിജിയും കേരളവും,ഗാന്ധിജിയുടെ അമ്മ,ഗാന്ധിജിയുടെ കഥകള്,ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം,short note on mahatma gandhi in malayalamshort note on gandhiji,mahatma gandhi biography,mahatma gandhi history in english,mahatma gandhi – wikipedia,mahatma gandhi, (born),what did mahatma gandhi do,mahatma gandhi education,mahatma gandhi religion,ഗാന്ധി ക്വിസ്​,ഗാന്ധിജയന്തി ദിന ക്വിസ്,gandhi jayanti 2021,Gandhi Jayanti Quiz 2021,gandhi jayanti quiz,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top