താരാട്ട് പാട്ട് Tharattu Pattu എൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊൾകെൻ Lyrics

 

എൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊൾകെൻ   En Kunjurangikkolken Vallathol Kavitha  Lyrics video

Hi Welcome To School Bell Channel

 it is an Entertaining Channel Including School Welcome Song , School Prayer Songs .School Prayers, Kids Prayers, Poems, Stories, Rhymes ,Online Classes and other fun stuff for your little ones.

#kidsvideo #lullaby #kidssong  #Vallatthol 

 

Voice Credits : Nostalgic

 

എൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊൾകെൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊൾ-

കെൻ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കൊൾകെൻറെ തങ്കം 

നാളെ പുലർകാലത്തുൻമേഷമിൻനത്തെ-

ക്കാളുമിണങ്ങി ഉണർൻനെണീപ്പാൻ 

(എൻ കുഞ്ഞു )

എൽലാർക്കും നിദ്രതൻ അങ്കത്തിൽ വിശ്രമി-

ച്ചുൽലാസം കോലുവാൻ കാലമായി 

വെൾളിച്ചാർ ഒത്തു വിളങ്ങും നിലാവിതാ 

വെൾളക്കിടക്ക വിരിച്ചു നീളെ 

(എൻ കുഞ്ഞു )

മാൻതളിർ തിൻനു മദിച്ചോരിളം കുയിൽ 

പൂൻതേൻ കുഴമ്പാൽ നിൻ കർണ്ണയുഗ്മം 

പാടെ നിറപ്പാനായ് തൻ ഗളനാളത്താൽ

ഓടക്കുഴലിടയ്ക്കൂതിടുൻനു 

(എൻ കുഞ്ഞു )

സ്വച്ഛസമീരൻ എൻനോമനക്കുട്ടൻറെ

നൽ ചെങ്കുരുൻനൊളി മെയ് തലോടാൻ 

പിച്ചകമുൽലപ്പൂം തൊങ്ങൽ ചലിപ്പിച്ചു 

പിച്ച നടൻനിതാ വൻനീടുൻനു 

(എൻ കുഞ്ഞു )

ആമ്പൽപ്പൂ പോലുൾള നിൻമിഴിയൊട്ടൊട്ടു 

കൂമ്പുൻനതിൻ ഭംഗി കാണുവാനോ 

സാമ്പ്രതം നോക്കി നിൽക്കുൻനു നഭസ്സിങ്കൽ

ആമ്പൽ വിടർത്തുൻനൊരമ്പിളി താൻ 

(എൻ കുഞ്ഞു )

 

Whach Video 👇

 

 

Tags:

കുട്ടികളുടെ താരാട്ട് പാട്ട്,amma tharattu pattu,malayalam tharattu pattu malayalam,malayalam tharattu pattukal list,Tharattu pattu wikipedia,Tharattu pattu songs,tharattu pattukal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top