ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക: ചില വസ്തുതകൾ

 


ഇൻഡ്യയുടെ ദേശീയ പതാക: ചില വസ്തുതകൾ

#independenceday #independenceday2022 #independencedayschool ദേശീയ പതാക  പ്രതീകം ഇങ്ങനെ


കാവി നിറം – ധൈര്യം, ത്യാഗം 

വെള്ള – സത്യം, സമാധാനം, വിശുദ്ധി 

പച്ച – സമൃദ്ധി

അശോകചക്രം – നീതി ആദ്യത്തെ ഇൻഡ്യൻ പതാകയിൽ

മതചിഹ്നങ്ങളും എട്ട് റോസാപ്പൂക്കളും മധ്യത്തിൽ വന്ദേമാതരം എന്നും എഴുതിയിരുന്നു. 1906 ഓഗസ്റ്റ്  7-ന് കൊൽകത്തയിലെ പാഴ്സി ബഗാൻ സ് സ്കോയറിൽ ഇത് ഉയർത്തി .

ആന്ധ്രപദേശിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനി പിംഗലി വെങ്കയ്യയാണ് ഇന്നത്തെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപന ചെയ്തത്. 1947 ജൂലൈ 22 ന് ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇത് അംഗീകരിച്ചു.


ദേശീയ പതാകയുടെ വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 2:3 ആണ്.

Tags:

Independence day Malayalam speech,India independence day speech in Malayalam,Independence day Malayalam speech for students,Independence day speech in Malayalam for children,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2021,independence day speech 2021,Independence Day Speech in Malayalam,independence day  2020,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് lp വിഭാഗം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് hs,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2022,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് ഓണ്ലൈന്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന കഥകള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രഭാഷണം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചിത്രങ്ങള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ഉപന്യാസം കുട്ടികള്ക്ക്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ചരിത്രം,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2022,Independence Day Speech in Malayalam,independence day 2022,august 15 speech,independence day quiz,independence day song malayalam lyrics,independence day song for kids,സ്വാതന്ത്ര്യദിന പാട്ട്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാട്ട്,independence day song malayalam,സ്വാതന്ത്ര ദിനം പോസ്റ്ററുകൾ,Independence Day Posters,Independence day kerala,സ്വാതന്ത്ര ദിനം 2022,സ്വാതന്ത്ര ദിനം,2022 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം,independence day theme 2022,Independence Day Message,75th independence day 2022 theme,independence day 2022 status,75th independence day theme,independence day 2022 photos

One thought on “ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക: ചില വസ്തുതകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top