ഓണാഘോഷം സ്കൂളിൽ


ഓണാഘോഷം സ്കൂളിൽ  | Onam Celebrations at School

#onam #onam2022 #onammessage #onamkerala 


👉   ഓണപ്പതിപ്പ്

👉   ചുവർ പത്രിക

👉   കൈയെഴുത്തു മാസിക 

👉   പൂക്കള മത്സരം

👉   ഓണപ്പാട്ടുകളുലെ ആലാപനം

👉   ഓണക്കളികൾ

👉   ഓർമകളിലെ ഓണം :- 

രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും രസകരമായ ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാം.

👉   ഓണസദ്യ :- 

കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അരിയും പച്ചക്കറിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഓണസദ്യ ഒരുക്കാം.

👉   അഗതികൾക്കൊപ്പം :- 

അഗതികൾക്കും നിരാലംബരുമായവർക്ക് ഓണക്കോടിയും ഓണസദ്യയും ഓണപ്പരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം.

Tags:

Onam songs 2020,കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,Onam 2020,Onam songs,Onam Songs for Kids,ഓണം കുറിപ്പ്,ഓണം സന്ദേശം,ഓണം ഉപന്യാസം,ഓണം സാഹിത്യം,ഓണം ഐതീഹ്യം,ഓണം ചോദ്യങ്ങള്,ഓണം സന്ദേശം കുട്ടികള്ക്ക്,ഓണം കഥ,ഓണം 2022 calendar,മലയാളം കലണ്ടർ 2022,onam festival 2022,onam festival 2021,onam festival is celebrated in,onam festival food,onam festival in malayalam,onam festival in hindi,onam story,onam festival 2022,onam 2021,onam story,onam wikipedia,onam date,happy onam,5 sentences about onam in english,Onam songs 2022,Onam songs 2023,കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകള്,ഓണപ്പാട്ടുകള് കവിത,ഓണപ്പാട്ട് വരികള്,ഓണം പാട്ടുകള് pdf,മാവേലി പാട്ടുകള്,മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം ആരുടെ വരികള്,ഓണം വിവരണം മലയാളം,ഓണപാട്ടു,onapattukal,ഓണച്ചൊല്ലുകള്‍,ഓണസദ്യ വിഭവങ്ങള് ലിസ്റ്റ്,ഓണസദ്യ കുറിപ്പ്,വിഷു സദ്യ വിഭവങ്ങള്,സദ്യ വിഭവങ്ങളുടെ പേരുകള്,നാടന് സദ്യ വിഭവങ്ങള്,പിറന്നാള് സദ്യ,സദ്യ ഓര്ഡര്,ഓണ ഭവങ്ങളുടെ പേര്,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top