കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഉണരൂ നീ | Kunje Kunje Unaroo Nee | Kilikonchal Anganwadi Song | School Bell
കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഉണരൂ നീ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണു തുറന്നാട്ടെ
നേരം പുലരും നേരത്ത്
നീ ഈ മട്ടു കിടന്നാലോ

കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഉണരൂ നീ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണു തുറന്നാട്ടെ
നേരം പുലരും നേരത്ത്
നീ ഈ മട്ടു കിടന്നാലോ

ഓമന പല്ലുകൾ തേക്കേണ്ടേ
ഓമന മുഖവും കഴുകണ്ടേ
ഓമന പല്ലുകൾ തേക്കേണ്ടേ
ഓമന മുഖവും കഴുകണ്ടേ

നീരാട്ടാടാൻ പോകണ്ടേ
നീലച്ചുരുൾമുടി കേട്ടേണ്ടേ
നീരാട്ടാടാൻ പോകണ്ടേ
നീലച്ചുരുൾമുടി കേട്ടേണ്ടേ

അച്ഛൻ തന്നന്നൊരുടുപ്പിട്ട്
അമ്മതൊടീക്കും  പൊട്ടിട്ട്
അച്ഛൻ തന്നന്നൊരുടുപ്പിട്ട്
അമ്മതൊടീക്കും പൊട്ടിട്ട്

അംഗൻവാടിയിൽ  പോകേണ്ടേ
കൂട്ടരുമൊത്തു കളിക്കേണ്ടേ

Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=Zho1fz8rL58

Tag:


kunje kunje unaroo nee download,kunje meaning in malayalam,google kunje kunje unaroo rhyme
malayalam nursery rhymes lyrics,anganwadi songs malayalam download,kunje kunje unaroo nee lyrics,google kunje kunje unaroo rhyme,malayalam nursery rhymes lyrics
anganwadi songs malayalam lyrics,kids song kakka kakka
kakke kakke koodevide,anganwadi songs malayalam download,Google kunje kunje unaroo rhyme,Kunje kunje unaroo nee,Kunje Kunje unaroo Nee lyrics,Anganwadi Action Song malayalam,Infobells Malayalam,Kakke Kakke Koodevide,Angya pattu malayalam
Kilikonchal today,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top