കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഓടി വരൂ | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical song | School Bell| Kunje Kunje Oodi varoo

 #kunjekunje #schoolbell #anganwadi


കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഓടി വരൂ | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical song | School Bell| Kunje Kunje Oodi varoo

കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഓടി വരൂ
പാല് കുടിക്കാൻ ഓടി വരൂ
കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഓടി വരൂ
അപ്പം തിന്നാൻ ഓടി വരൂ
കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഓടി വരൂ
ഒത്തുകളിക്കാൻ ഓടി വരൂ

Kunje kunje odi varoo
Paalu kudikkan odi varoo
Kunje kunje odi varoo
Appam thinnan odi varoo
Kunje kunje odi varoo
Othu kalikkan odi varooVideo Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top