സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer song Malayalam | Lyrical Video Song | School Bell

 

School Prayer song Malayalam  Lyrical Video Song
School Prayer song Malayalam Lyrical Video Song

 

Hi Welcome To School Bell Channel

സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer song Malayalam | Lyrical Video Song | School Bell സമസ്തലോക സർവ്വചരാചര പാലകനാം നാഥാ

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell

സമസ്തലോക സർവ്വചരാചര പാലകനാം നാഥാ
നമസ്‌കരിപ്പൂ നിൻ മുൻപിൽ പ്രീണിതരായ്‌ ഞങ്ങൾ
അവർണ്യമാം നിൻ കൃപാലുകമ്പ വിശാല കാരുണ്യം

 
 

Samastha lokha sarvacharajara palakanam nadha
kids song malayalam,
malayalam kids song
prayer song malayalam,
school prayer song malayalam,
school prayer malayalam,
Malayalam prayer song
ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന
prayer song kerala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top