കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകൾ


 കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകൾ | Onam Songs For Kids

#onamsong #onam2022 #onamkidssong


1.
പൂവേ പൊലി പൂവേ
പൊലി പൂവേ  പൊലി പൂവേ
പൂവേ പൊലി പൂവേ
പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ
ഒന്നാം ഓണം പൊന്നോണം
പിന്നത്തെ ഓണം തിരുവോണം
ഒന്നാം ഓണം പൊന്നോണം
പിന്നത്തെ ഓണം തിരുവോണം
ഓണം വന്നു പടിക്കൽ കയറി

2.

ചിരിയുതിരും ചിങ്ങകാറ്റിൽ
ചിലങ്ക കെട്ടിയ സ്വർണ തേരിൽ
തിരുവോണം വരവായ് വീണ്ടും
കേരള മണ്ണിൽ
കുരവയിടും കുരുവികളെ
കുഞ്ഞാറ്റ കുരുവികളെ

3.

ഓണപ്പാട്ടിൻ ചുരുൾ നിവരെ
കാണാം നല്ലൊരു മുത്തച്ഛൻ
ഓലക്കുടയും നിറചിരിയും
നീളൻ മുടിയും നെടു കുറിയും
കാലിൽ കട കട മെതിയടിയും
പീലി കസവിൻ പുടവകളും

Watch Video Here 👇


Tags:
Onam songs 2020,കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,Onam 2020,Onam songs,Onam Songs for Kids,ഓണം കുറിപ്പ്,ഓണം സന്ദേശം,ഓണം ഉപന്യാസം,ഓണം സാഹിത്യം,ഓണം ഐതീഹ്യം,ഓണം ചോദ്യങ്ങള്,ഓണം സന്ദേശം കുട്ടികള്ക്ക്,ഓണം കഥ,ഓണം 2022 calendar,മലയാളം കലണ്ടർ 2022,onam festival 2022,onam festival 2021,onam festival is celebrated in,onam festival food,onam festival in malayalam,onam festival in hindi,onam story,onam festival 2022,onam 2021,onam story,onam wikipedia,onam date,happy onam,5 sentences about onam in english,Onam songs 2022,Onam songs 2023,കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകള്,ഓണപ്പാട്ടുകള് കവിത,ഓണപ്പാട്ട് വരികള്,ഓണം പാട്ടുകള് pdf,മാവേലി പാട്ടുകള്,മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം ആരുടെ വരികള്,ഓണം വിവരണം മലയാളം,ഓണപാട്ടു,onapattukal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top