കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ അടിപൊളി ഓണപ്പാട്ടുകൾ

 


കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ അടിപൊളി ഓണപ്പാട്ടുകൾ | Onam Song For Kids

#onamsong #onam2022 #onamkidssong


1.

വന്നേ വന്നേ ഓണം വന്നേ

പൂക്കൾ ചിരിക്കും പൊന്നോണം

ഓണത്തപ്പനെ വരവേൽക്കാം

ഊഞ്ഞാലാടി രസിക്കാം

ഓണക്കോടിയുടുക്കാം

ഓണസദ്യയുണ്ണാം


2.

പൂവേപൊലിപൂവേ

പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ

പൂമരം പെയ്യുന്നു പൂമഴ പെയ്യുന്നു

പൂമെത്ത താഴെ ഒരുങ്ങീടുന്നു

പൂക്കൾ ഇറുക്കുന്നു പൂക്കളമൊരുക്കുന്നു

ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടീടുന്നു


3

ഓണം വന്നാലെന്തൊക്കെ

കാണാം കളിചിരി നാടൊക്കെ

ഓണം വന്നാലെന്തൊക്കെ

കാണാം പൂക്കൾ വഴിക്കൊക്കെ

തത്തുമ്പികൾ പാറും മുറ്റത്ത്

കോറ്റികൾ എത്തും പാടത്തു  


4

ഓണപ്പാട്ടിൻ ചുരുൾ നിവരെ

കാണാം നല്ലൊരു മുത്തച്ഛൻ

ഓലക്കുടയും നിറചിരിയും

നീളൻ മുടിയും നെടു കുറിയും


5

ചിങ്ങ പുലരിയിൽ

പൂന്തോപ്പിൽ എത്തിയ

പൂമ്പാറ്റ കുഞുങ്ങൾക്കെന്തു ചന്തം

ചിങ്ങ പുലരിയിൽ

പൂന്തോപ്പിൽ എത്തിയ

പൂമ്പാറ്റ കുഞുങ്ങൾക്കെന്തു ചന്തം


6

ഒന്നാം തുമ്പി ഓമന തുമ്പി

പൊന്നും ചിറകൊന്നു

വീശിവാ തുമ്പി

തുമ്പ കാട്ടില് പൂവുകൾ നുള്ളാൻ

ഇമ്പം പൂണ്ട് നീ വായോ തുമ്പി


7

ഓലക്കുടയും ചൂടി

വന്നു മാവേലി

ഓരോ തൊടിയിലുമെത്തി

പൂക്കളെ നോക്കി കണ്ടു

ഓലക്കുടയും ചൂടി

വന്നു മാവേലി

ഓരോ തൊടിയിലുമെത്തി

പൂക്കളെ നോക്കി കണ്ടു
Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=2xY3FBFcNJQ

Tags:
Onam songs 2020,കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,Onam 2020,Onam songs,Onam Songs for Kids,ഓണം കുറിപ്പ്,ഓണം സന്ദേശം,ഓണം ഉപന്യാസം,ഓണം സാഹിത്യം,ഓണം ഐതീഹ്യം,ഓണം ചോദ്യങ്ങള്,ഓണം സന്ദേശം കുട്ടികള്ക്ക്,ഓണം കഥ,ഓണം 2022 calendar,മലയാളം കലണ്ടർ 2022,onam festival 2022,onam festival 2021,onam festival is celebrated in,onam festival food,onam festival in malayalam,onam festival in hindi,onam story,onam festival 2022,onam 2021,onam story,onam wikipedia,onam date,happy onam,5 sentences about onam in english,Onam songs 2022,Onam songs 2023,ഓണാശംസകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top