ചന്ദ്രനിൽ കാൽകുത്തിയവർ

#Moonday #Moondayquiz #chandradinam #chandradinamquiz

ചന്ദ്രനിൽ കാൽകുത്തിയവർ  Those who stepped on the moon


നം പേര് ദൗത്യം കാലഘട്ടം
നം1 പേര്നീല്‍ ആംസ്‌ട്രോങ് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 11 കാലഘട്ടം1969 ജൂലൈ 21
നം2 പേര്എഡ്വിന്‍ ആല്‍ഡ്രിന്‍ ദൗത്യംഅപ്പോളോ 11 കാലഘട്ടം1969 ജൂലൈ 21
നം3 പേര്പീറ്റ് കോണ്‍റാഡ് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 12 കാലഘട്ടം1969 നവംബര്‍ 19-20
നം4 പേര്അലന്‍ ബീന്‍ ദൗത്യംഅപ്പോളോ 12 കാലഘട്ടം1969 നവംബര്‍ 19-20
നം5 പേര്അലന്‍ ഷെപേര്‍ഡ് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 14 കാലഘട്ടം1971 ഫെബ്രുവരി 5-6
നം6 പേര്എഡ്ഗാര്‍ മിച്ചല്‍ ദൗത്യംഅപ്പോളോ 14 കാലഘട്ടം1971 ഫെബ്രുവരി 5-6
നം7 പേര്ഡേവിഡ് സ്‌കോട്ട് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 15 കാലഘട്ടം1971 ജൂലൈ 31 ആഗസ്റ്റ് 1
നം8 പേര്ജെയിംസ് ഇര്‍വിന്‍ ദൗത്യംഅപ്പോളോ 15 കാലഘട്ടം1971 ജൂലൈ 31 ആഗസ്റ്റ് 1
നം9 പേര്ജോണ്‍ യംഗ് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 16 കാലഘട്ടം1972 ഏപ്രില്‍ 21-23
നം10 പേര്ചാള്‍സ് ഡ്യൂക്ക് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 16 കാലഘട്ടം1972 ഏപ്രില്‍ 21-23
നം11 പേര്യൂജിന്‍ സെര്‍നാന്‍ ദൗത്യംഅപ്പോളോ 17 കാലഘട്ടം1972 ഡിസംബര്‍ 11-14
നം12 പേര്ഹാരിസണ്‍ ഷ്മിറ്റ് ദൗത്യംഅപ്പോളോ 17 കാലഘട്ടം1972 ഡിസംബര്‍ 11-14

Tags

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്| for LP|Lunar Day Quiz – GK Malayalam,ചാന്ദ്രദിനം images,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം പ്രസംഗം,ചാന്ദ്രദിനം കവിത,ചാന്ദ്രദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്,മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ചുവടുവെപ്പ് ,ന്നാല് മാനവരാശിക്ക് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ഇത് പറഞ്ഞത് ആര്,മനുഷ്യന് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് കാലുകുത്തി,chandradina quiz in malayalam,moon day quiz in malayalam,moon day quiz questions and answers,moon day quiz in malayalam pdf,moon day quiz in malayalam 2021,moon day quiz for high school students,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം , moon day quiz in malayalam ,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം വിവരങ്ങള് ,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് ,chandradinam quiz ,chandradinam quiz malayalam,chandradinam pictures,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം , moon day quiz in malayalam ,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം വിവരങ്ങള് ,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് ,chandradinam quiz ,chandra dinam quiz ,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്രദിനം വിവരണം,ചാന്ദ്രയാത്ര,ചാന്ദ്രദിന ചിത്രങ്ങള്,ചാന്ദ്രദിന പോസ്റ്റർ,ചാന്ദ്രദിനം പ്രസംഗം,ചാന്ദ്ര ദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി,ചന്ദ്രദിന പതിപ്പ്, ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്രദിനം 2021,ചാന്ദ്രദിനം 2022,ചാന്ദ്രദിനം 2023,ചാന്ദ്രദിനം കവിത,ചാന്ദ്രദിനം പ്രസംഗം,ചാന്ദ്രദിനം പാട്ട്,ചാന്ദ്രദിനം in english word,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം വിവരങ്ങള്,chandradinam,chandradinam 2022,chandradinam 2021,chandradinam quiz,chandra dina quiz,chandradinam quiz malayalam,chandradina quiz in malayalam pdf,chandradinam poster,chandradina quiz in malayalam,chandradinam speech in malayalam,chandra dinam drawing,chandradinam pictures,ചാന്ദ്ര ദിനം എന്നാണ്,Chandra Dinam Quiz,Chandra Dinam Quiz malayalam,moon day posters in malayalam,moon day posters,Paristhithi dinam poster,Chandra dinam,Moon drawing,ചാന്ദ്രദിന ചിത്രങ്ങള്,ചന്ദ്രദിന പതിപ്പ്, ചന്ദ്രന്റെ ഫോട്ടോ ,ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് കാലുകുത്തിയത് ആര്,ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്,ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാന് ചന്ദ്രന് എത്ര സമയം വേണം,ചന്ദ്രന് പര്യായപദങ്ങള്,ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്,ചന്ദ്രന്റെ മറ്റു പേരുകള്,ചന്ദ്രന് പ്രകാശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top