ചാന്ദ്രദിനം പാട്ട് മലയാളം വരികൾ


#Moonday #Moondaysong #chandradinam #chandradinamsong

ചാന്ദ്രദിന പാട്ട് , ചാന്ദ്രദിന കവിത , ചന്ദ്ര ദിന ഗാനം  | Moon Day Song In Malayalam


Malayalam Lyrics


അകലെ അകലെ 

ആകാശതൊരു മാമൻ 

വെളുത്ത മാമൻ 

എന്റെ അമ്പിളി മാമൻ 

എന്റെ ചന്ദ്രൻ മാമൻ


മേഘങ്ങൾ എല്ലാം 

വാരി പുണരും 

രാത്രി യാമത്തിൽ 

മിന്നി ചിരിക്കും 

താഴെക്ക് നോക്കി 

എന്നെ കാണുബോൾ


അകലെ അകലെ 

ആകാശതൊരു മാമൻ 

വെളുത്ത മാമൻ 

എന്റെ അമ്പിളി മാമൻ 

എന്റെ ചന്ദ്രൻ മാമൻ


ഞാനും ഒരുനാൾ 

വലുതാകുമ്പോൾ 

യാത്ര ചെയ്യാം 

റോക്കറ്റ്ഏറി 

ആകാശത്തിലെ 

ചാന്ദ്ര നാട്ടിലേക്ക്


അകലെ അകലെ 

ആകാശതൊരു മാമൻ 

വെളുത്ത മാമൻ 

എന്റെ അമ്പിളി മാമൻ 

എന്റെ ചന്ദ്രൻ മാമൻEnglish Lyrics


Akale Akale

Akashathoru Maaman

Velutha Maaman

Ente Ambili Maaman

Ente Chandra Maaman


Meghangal Ellam

Vaari Punarum

Rathri Yamathil

Minni Chirikkum

Thazhekk Nokki

Enne Kanumbol


Akale Akale

Akashathoru Maaman

Velutha Maaman

Ente Ambili Maaman

Ente Chandra Maaman


Njanum Orunal 

Valuthakunbol

Yathra Cheyyam

Rocketeri 

Akashathile

Chandra Nattilekk


Akale Akale

Akashathoru Maaman

Velutha Maaman

Ente Ambili Maaman

Ente Chandra Maaman


Tags

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്| for LP|Lunar Day Quiz – GK Malayalam,ചാന്ദ്രദിനം images,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം പ്രസംഗം,ചാന്ദ്രദിനം കവിത,ചാന്ദ്രദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്,മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ചുവടുവെപ്പ് ,ന്നാല് മാനവരാശിക്ക് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ഇത് പറഞ്ഞത് ആര്,മനുഷ്യന് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് കാലുകുത്തി,chandradina quiz in malayalam,moon day quiz in malayalam,moon day quiz questions and answers,moon day quiz in malayalam pdf,moon day quiz in malayalam 2021,moon day quiz for high school students,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം , moon day quiz in malayalam ,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം വിവരങ്ങള് ,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് ,chandradinam quiz ,chandradinam quiz malayalam,chandradinam pictures,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം , moon day quiz in malayalam ,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം വിവരങ്ങള് ,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് ,chandradinam quiz ,chandra dinam quiz ,ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്രദിനം വിവരണം,ചാന്ദ്രയാത്ര,ചാന്ദ്രദിന ചിത്രങ്ങള്,ചാന്ദ്രദിന പോസ്റ്റർ,ചാന്ദ്രദിനം പ്രസംഗം,ചാന്ദ്ര ദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,ആദ്യമായി ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി,ചന്ദ്രദിന പതിപ്പ്, ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്രദിനം 2021,ചാന്ദ്രദിനം 2022,ചാന്ദ്രദിനം 2023,ചാന്ദ്രദിനം കവിത,ചാന്ദ്രദിനം പ്രസംഗം,ചാന്ദ്രദിനം പാട്ട്,ചാന്ദ്രദിനം in english word,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം വിവരങ്ങള്,chandradinam,chandradinam 2022,chandradinam 2021,chandradinam quiz,chandra dina quiz,chandradinam quiz malayalam,chandradina quiz in malayalam pdf,chandradinam poster,chandradina quiz in malayalam,chandradinam speech in malayalam,chandra dinam drawing,chandradinam pictures,ചാന്ദ്ര ദിനം എന്നാണ്,Chandra Dinam Quiz,Chandra Dinam Quiz malayalam,moon day posters in malayalam,moon day posters,Paristhithi dinam poster,Chandra dinam,Moon drawing,ചാന്ദ്രദിന ചിത്രങ്ങള്,ചന്ദ്രദിന പതിപ്പ്, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top