ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്കായി 50 കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ കത്ത് | Nehru Letter For Kids


School Bell Youtube Channel is a learning channel mainly focusing Primary school studens
watching videos classes may help students to improve their knowledge.
#childrensday #november14 #shishudinam

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്കായി 50 കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ കത്ത് | Nehru Letter For Kids |

Watch Video Here 👇

ശിശുദിനം പ്രസംഗം കുട്ടികള്ക്ക്
കുട്ടികൾക്ക് ശിശുദിനത്തിൽ കിടിലൻ പ്രസംഗം | Nehru Speech in Malayalam | Children’s Day | School Bell

നമ്മുടെ ചാച്ചാജി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top