ദേശീയ ഗാനം മലയാളം വരികൾ | ജനഗണമന

 


#janaganamana #janaganamanalyrics #janaganamanamalayalam


Malayalam Lyrics

ജന ഗണ മന അധിനായക ജയഹേ 

ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ

പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത മറാഠാ 

ദ്രാവിഡ ഉത്‌കല ബംഗാ

വിന്ധ്യഹിമാചല യമുനാ ഗംഗാ 

ഉച്ഛല ജലധിതരംഗാ

തശുഭനാമേ ജാഗേ

തവശുഭ ആശിഷ മാഗേ

ഗാഹേ തവജയഗാഥാ

ജനഗണമംഗലദായക ജയഹേ 

ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ

ജയഹേ, ജയഹേ, ജയഹേ

ജയ ജയ ജയ ജയഹേ

Tags:

jana gana mana lyrics malayalam,national song in malayalam lyrics,jana gana mana lyrics malayalam pdf,jana gana mana lyrics meaning in malayalam,jana gana mana lyrics english,who translated jana gana mana to malayalam,national anthem lyrics,jana gana mana lyrics telugu, Hindi Songs,Jana Gana Mana – National Anthem Song,Jana Gana Mana – National Anthem Lyrics,Jana Gana Mana – National Anthem Lyrics,Jana Gana Mana – National Anthem Lyrics,Vande Mataram- Patriotic2007,jana gana mana lyrics english,jana gana mana lyrics english pdf,jana gana mana lyrics meaning,national anthem of india lyrics in english,jana gana mana full lyrics in hindi,ദേശീയ ഗാനം ഭാഷ,ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് എന്ന്,ദേശീയ ഗാനം psc,ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം psc,ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനം,ദേശിയ ഗാനം സമയം എത്ര,ദേശീയ ഗാനം MP3,Jana gana mana lyrics malayalam,ജന ഗണ മന lyrics,ദേശീയ ഗാനം വരികള് മലയാളം,Indian National anthem lyrics in English PDF,ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് എവിടെ,National anthem of India,National Anthem Song,ദേശീയ ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് രാഗത്തിലാണ്,ദേശീയ ഗാനം ഭാഷ,ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആര്,ദേശീയ ഗാനം മലയാളം വരികള്,ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാന് എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര,ദേശീയ ഗീതം,ദേശീയ ഗാനം psc,ദേശീയ ഗാനം lyrics,ജനഗണമന സോങ്,Independence day Malayalam speech,India independence day speech in Malayalam,Independence day Malayalam speech for students,Independence day speech in Malayalam for children,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2021,independence day speech 2021,Independence Day Speech in Malayalam,independence day  2020,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് lp വിഭാഗം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് hs,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2022,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് ഓണ്ലൈന്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന കഥകള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രഭാഷണം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചിത്രങ്ങള്


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top