പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5-ന് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രതിജ്ഞ


  #OnlyOneEarth  #environmentday #environmentday2022

പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5-ന് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ എടുക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞ


എൻറെ ഭാരതത്തെ ശുചിത്വ ഭാരതമാക്കുന്ന യജ്ഞത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാകും. എൻറെ മാലിന്യം എൻറെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. എൻറെ വീട്ടിലെ മാലിന്യം ജൈവ-അജൈവ മാലിന്യമായി തരം തിരിക്കുമെന്നും, ജൈവ മാലിന്യം വീട്ടിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുമെന്നും അജൈവമാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നത്തിനായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നും ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.
Tags:

2022 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രസംഗം മലയാളം, Environmental Day Pledge , പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് ,പരിസ്ഥിതി ദിന  പ്രതിജ്ഞ,ഈ വർഷത്തെ  പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം എന്താണ് ,പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,2022 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,പരിസ്ഥിതി ദിനം quotes in malayalam,പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രസംഗം മലയാളം,ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആദ്യമായി ആചരിച്ച വര്ഷം ഏത്,പരിസ്ഥിതി ദിനം കുറിപ്പ്,ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന്,ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് ഇന്ത്യ,2022 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,2021 ലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം,2022 environment day theme,world environment day 2022 theme and host country,2022 പരിസ്ഥിതി ദിന തീം,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top