പാരം ദയാലുവായ് ദാക്ഷിണ്യശാലിയായ് | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം


പാരം ദയാലുവായ് ദാക്ഷിണ്യശാലിയായ്  | Prayer Song Malayalam | Lyrical Video | Param Dayaluvay Prayer

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbellMalayalam Lyrics


പാരം ദയാലുവായ് ദാക്ഷിണ്യശാലിയായ്

വാഴുന്നൊരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ

നിഖിലലോകങ്ങൾക്കുമേക രക്ഷകനാകും

അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും

അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും

പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ

വിധി പറയും ദിവസത്തിൻ ഏകാധിപനേ

നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം

സതതം സഹായമർത്ഥിപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ


നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ

നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർതൻ മാർഗത്തിൽ

അങ്ങയാൽ കോപിയ്ക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല

സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർ തൻ വഴിയിലുമല്ല

പാരം ദയാലുവായ് ദാക്ഷിണ്യശാലിയായ്

വാഴുന്നൊരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ


നിഖിലലോകങ്ങൾക്കുമേക രക്ഷകനാകും

അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയുംEnglish Lyrics


Paaram Dayaluvaay Dakshinya Shaliyay
Vayunnoreeshwaran Thirunamathil
Nikhila Lokangalkum Eka Rakshakanakum
Akhileshwaranelleyo sakal sthuthiyum
Watch Video Here 👇

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,aalam dayaluvay prayer song,paaram dayaluvay lyrics,param dayaluvay prayer,aalam dayaluvay,aalam dayalu song,aalam dayaluvay prayer,aalam dayaluvay prayer song lyrics,malayalam songs,prayer song malayalam,സ്കൂളിൽ പാടാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ,school prayer song malayalam,school prayer malayalam,Malayalam prayer song,kids song malayalam,malayalam kids song,school prathna,school prathna videoennum ennum nirayum velichame,engumengum nirayum velichame mp3 download,ninnil ennum nirayum lyrics,
എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ വരികള്,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന വരികള്,malayalam prayer for students,nanma roopi yaya daivame lyrics,prayer for kids in school malayalam,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന ഉള്ളൂര്,പ്രാര്ത്ഥന ഗീതങ്ങള്,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ full lyrics,മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി,School prayer songs malayalam,Malayalam Prayer song lyrics,കാണായ ലോകങ്ങള് കാക്കുന്ന ദേവാ lyrics,സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥനകള് lyrics,പ്രാര്ത്ഥന ഗാനം,sathyamayi shudha lyrics,sathyamayi shudha snehamayi prayer song lyrics,eswara prarthana malayalam lyrics,eswara kai koopi lyrics,eswara kai koopi nilpu njan,മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,akhilanda mandalam lyrics malayalam,akhilanda mandalam lyrics in english,aalam dayaluvay lyrics,Aalam Padachavane Muslim Devotional Songs Lyrics,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top