മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical Video Song | School Bell

 


മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical Video Song | School Bell


#mazhapeyyunnu #kilikonchalsong #anganwadisong
മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു | Kilikonchal Anganwadi Song | Lyrical Video Song | School Bell | Mazha Peyyunnu Mazha Peyyunnu

മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു
വീടിന് മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നു
മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു
കുടയുടെ മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നു
മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു
വീടിന് മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നു
മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു
കുടയുടെ മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നു

Mazha Peyyunnu Mazha Peyyunnu
Veedinu Mukalil Mazha Peyyuunnu
Mazha Peyyunnu Mazha Peyyunnu
Kudayude Mukalil Mazha Peyyunnu
Mazha Peyyunnu Mazha Peyyunnu
Veedinu Mukalil Mazha Peyyuunnu
Mazha Peyyunnu Mazha Peyyunnu
Kudayude Mukalil Mazha Peyyunnu

Mazhapeyyunnu|മഴപെയ്യുന്നു മഴപെയ്യുന്നു|KITE VICTERS| Kilikonchal Anganwadi Song Lyric|first bell2.0,
Tags:
#schoolbell #appurathveedu
First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 06
First Bell 2.0 Kilikonchal Anganwadi Class 07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top