മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം | മലയാളം വരികൾ


മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം | മലയാളം വരികൾ | Maveli Naadu Vaneedum Kaalam | Malayalam Lyrics

#onam #onam2022 #maveli #mavelisong മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം

മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു പോലേ..


ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം..

ആപത്തങ്ങാര്‍ക്കും ഒട്ടില്ല താനും..


കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ലാ..

എള്ളോളമില്ലാ പൊളി വചനം..

കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും..

കള്ളത്തരങ്ങ്‌ള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ലാ..


നല്ലവരല്ലാതെ ഇല്ല പാരില്‍..

നല്ല മഴ പെയ്യും വേണ്ടുവോളം..


ആധികള്‍ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല..

ബാലമരണങ്ങളെങ്ങുമില്ല


Tags:

Onam songs 2020,കുട്ടികൾക്ക് പാടി രസിക്കാൻ ഓണപ്പാട്ടുകൾ,Onappattukal,Onam 2020,Onam songs,Onam Songs for Kids,ഓണം കുറിപ്പ്,ഓണം സന്ദേശം,ഓണം ഉപന്യാസം,ഓണം സാഹിത്യം,ഓണം ഐതീഹ്യം,ഓണം ചോദ്യങ്ങള്,ഓണം സന്ദേശം കുട്ടികള്ക്ക്,ഓണം കഥ,ഓണം 2022 calendar,മലയാളം കലണ്ടർ 2022,onam festival 2022,onam festival 2021,onam festival is celebrated in,onam festival food,onam festival in malayalam,onam festival in hindi,onam story,onam festival 2022,onam 2021,onam story,onam wikipedia,onam date,happy onam,5 sentences about onam in english,Onam songs 2022,Onam songs 2023,കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഓണപ്പാട്ടുകള്,ഓണപ്പാട്ടുകള് കവിത,ഓണപ്പാട്ട് വരികള്,ഓണം പാട്ടുകള് pdf,മാവേലി പാട്ടുകള്,മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം ആരുടെ വരികള്,ഓണം വിവരണം മലയാളം,ഓണപാട്ടു,onapattukal


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top