ശിശുദിനത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായ് അടിപൊളി പാട്ട് | ശിശുദിന പാട്ട് | നമ്മുടെ ചാച്ചാജി | School Bell

School Bell Youtube Channel is a learning channel mainly focusing Primary school studens
watching videos classes may help students to improve their knowledge.


#childrensday #november14 #shishudinam
നമ്മുടെ ചാച്ചാജി
കൈയ്യില്‍ റോസാപൂക്കളുമായി
വരുന്നു നമ്മുടെ ചാച്ചാജി
കാലം കരുതിയ നേതാവായി
ഉയര്‍ന്നു നമ്മുടെ ചാച്ചാജി

Watch Video Here 👇


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top