സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് | Independence Day Quiz

 

1 ഭംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയ് ?

– കഴ്‌സൺ പ്രഭു 

2 ബംഗാൾ മുഴുവനും വിലാപ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ?

– ഒക്ടോബർ  16

3 ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ *INC* സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം? വേദി ?

-1901 കൊൽക്കട്ട

4 1901 കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ?

– ദിൻഷാ ഇ വാച്ചാ

5 മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ?

– 1906 ഡിസംബർ  30

6 ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ?

– 1906 ( ആഫ്രിക്കയിൽ )

7 1899 ലെ ബുവർ യുദ്ദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആംഭുലൻസ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചതാര് ?

– ഗാന്ധിജി

8 1905 ബനാറസ് സമ്മേളനത്തിലെ INC പ്രസിഡന്റ് ആര് ?

– ഗോപാല കൃഷ്ണ ഗോഖലെ

9 1901ൽ ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥാപിച്ചതാര് ?

– രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

10 അനുശീലൻ സമിതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവർഷം ?

– 1902

11 സെർവന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ?

 – ഗോപാല കൃഷ്ണ ഗോഖലെ 

12 ശ്രീരാമ കൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചതാര് ?

– സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ

13 സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി *ബംഗാൾ കെമിക്കൽ ആൻഡ്‌ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്* സ്ഥാപിച്ചതാര് ?

– പി.സി.റോയ്

14 തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വൈസ്രോയ് 

– കഴ്സൺ പ്രഭു 

15 ഏതു പ്രഭുവുമായിയുള്ള അഭിപ്രായ വിത്യാസത്തെ തുടർന്നാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു രാചിവെച്ചത് ?

– ലോർഡ് കിച്ച്നർ

16 ദി ലൈഫ് ഓഫ് ലോർഡ് കഴ്‌സൺ* എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് ?

– റൊണാൾഡ് ഷാ

17 ബംഗാൾ വിഭജനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായ പ്രസ്ഥാനം ?

– സ്വദേശി

18 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമാധാനപരമായ ചരമത്തെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്* ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ?

– കഴ്‌സൺ പ്രഭു 

19 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര നിയമത്തിനു ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചെതെന്ന് ?

– 1947 ജൂലൈ 18

20 ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി പുതിയ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ച വർഷം ?

–  1949 നവംബർ  26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top