സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം | School Prayer Lyrics

 

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell

 

Malayalam Lyrics

 

അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം

നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമീ മഹാ പ്രപഞ്ച

സീമ തോറുമേ

നിറഞ്ഞിടുന്ന ദൈവമേ

 

അപാരമാകുമാ കൃപാ-

വരങ്ങളേകു ഞങ്ങൾ തൻ 

കുരുന്നു ചിത്തമാകവേ 

കരുത്തുകൾ നിറയ്ക്കണം

ബുദ്ധിശക്തി ഓർമ്മയും

നിത്യശുദ്ധി വിനയവും

സർഗ്ഗസിദ്ധിയൊക്കെയും

ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണം

 

അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ 

സഞ്ചയിക്കുമറിവുകൾ

ചിന്തയിൽ അടങ്ങുവാൻ 

ശക്തി നിത്യ മേകണം

പിറന്ന പുണ്യഭൂമിയോടെനിയ്ക്കു

കുറു തോന്നണം

മരിക്കുവോളമമ്മയെ

സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയണം

ചരാചരങ്ങൾ ഒക്കെയും

സഹജർ പോലെ തോന്നണം

ഉദാത്തമായ മാനവ 

സ്നേഹചിന്ത പകരണം

 

അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം

നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമീ മഹാ പ്രപഞ്ച

സീമ തോറുമേ

നിറഞ്ഞിടുന്ന ദൈവമേ

 

 

English Lyrics

 

Anantha Sarga Vaibhavam

Niranju Nilkumee Maha

Prabanch Seemathorume

Niranjidunna Daivame

 

Apaaramakumaa Kripa

Varangaleku Njangal Than

Kurunnu Chithamakave

Karuthukal Nirakkanam

Bhudhisakthi Vinayavum

Sargasidhiyokkeyum

Njangalil Nirakkanam

 

Aksharangal Vakkukal

Sanchayikumarivukal

Chinthayil Adanguvan

Shakthi Nityanekanam

Pirannapunya Bhoomiyodenikku

Kooru Thonnanam

Marikkuvolamammaye

Smarikkuvann Kazhiyanam

Characharangal Okkeyum

Sahajar Pole Thonnanam

Udhathamaaya Manava

Snehachitha Pakaranam

 

Anantha Sarga Vaibhavam

Niranju Nilkumee Maha

Prabanch Seemathorume

Niranjidunna Daivame

 

Watch Video Here 👇

 

 

Tags:
prayer song in malayalam lyrics,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song for assembly,School Prayer Songs,school life memories,school memories kerala,School nostalgia,school prathna,അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം,anantha sarga vaibhavam,anantha sarga prayer song,എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ,engumengum nirayum velichame,School memories,prayer song in malayalam,സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം,prayer song in malayalam lyrics,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song for assembly,School Prayer Songs,school life memories,school memories kerala,School nostalgia,school prathna,അനന്ത സർഗ്ഗ വൈഭവം,anantha sarga vaibhavam,anantha sarga prayer song,എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ,engumengum nirayum velichame,School memories,prayer song in malayalam,സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top