ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ | Daivame Njan Nin Savidhe | School Prayer Lyrical Video Song

ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ | Daivame Njan Nin Savidhe | School Prayer Lyrical Video Song

 

Malayalam Lyrics

 

ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ  

കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും 

അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ 

നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ 

ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ  

കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും 

അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ 

നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ 

 

സർവജ്ഞാനത്തിൻ 

ഉറവിടമാം ദേവാ നീ 

നിൻറെ ജ്ഞാനത്താൽ 

എന്നെ നിറച്ചീടണമേ

ഞാൻ ചെയ്യും കർമങ്ങൾ  

നിൻ കൃപയാലാകണമേ… 

എൻറെ വീഥികളിൽ 

നീ ദീപമായിടണേ…

( ദീപമായിടണേ… )

 

വിദ്യയേകീടും ഈ വിദ്യാലയത്തേയും 

നേർവഴികാട്ടുന്നോരധ്യാപകരേയും 

നീ തന്നതാമെൻ മാതാപിതാക്കളേയും 

നിൻ അനുഗ്രഹത്താൽ 

നിത്യം നിറച്ചീടണമേ….

 

ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ  

കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും 

അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ 

നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ 

ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ  

കൂപ്പുകൈകളുമായെന്നും 

അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ 

നിൻ കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ 

( കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ… കൃപ എന്നിൽ തൂകണമേ)  

 

 

 

English Lyrics

 

Daivame Njan Nin Savidhe

 

Kooppu kaikalumayennum

Ananjidumbol nee nin

Kripa ennil thookaname

Daivame Njan Nin Savidhe

 

Kooppu kaikalumayennum

Ananjidumbol nee nin

Kripa ennil thookaname

 

Sarvanjyanathin Uravidamam deva nee

Nente njyanathal enne niracheedaname

nyan cheyyum karmangal nin

krupayaalakaname

ente veethikalil nee deepamayidane

ente veethikalil nee deepamayidane

Daivame Njan Nin Savidhe

 

Kooppu kaikalumayennum

Ananjidumbol nee nin

Krupa ennil thookaname

 

Vidhyayekeedum ee vidhyalayatheyum

Nervazhi kattunnor adhyapakareyum

Nee thannathamen matha pithakkaleyum 

Nin anugrahathal nithyam niracheedaname

Nin anugrahathal nithyam niracheedaname

Daivame Njan Nin Savidhe

 

Kooppu kaikalumayennum

Ananjidumbol nee ninn

Krupa ennil thookaname

Krupa ennil thookaname

Krupa ennil thookaname

 

Watch Video Here 👇

Tags:

prayer songs for kids malayalam, malayalam prayer songs for kids, kids songs malayalam, school prayer songs malayalam, prayer songs for kids, kids prayer songs malayalam, devotional songs malayalam, school prayer songs for kids, best school prayer songs, prayer songs malayalam, morning prayer songs malayalam, best non stop kids prayer in the morning ,malayalam kavitha, kavitha, malayalam poems, latest malayalam kavitha,

One thought on “ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ | Daivame Njan Nin Savidhe | School Prayer Lyrical Video Song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top