മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ കടങ്കഥകൾ Kadamkathakal Malayalam with Answer Animals

Kadamkathakal-Malayalam-with-Answer-Animals
മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കടങ്കഥകൾ kadamkathakal about animals | kadamkathakal malayalam with answer animals

 

മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കടങ്കഥകൾ kadamkathakal about animals | kadamkathakal malayalam with answer animals

 

 

ഒരമ്മ രണ്ട് മുറം വീശി പോകുന്നു

✔  ഉത്തരം :  ആന 

 

 

കൊയ്തതു കൊയ്തതു നെയ്യാൻ പോയി കൊയ്ത കുറ്റി മേയാൻ പോയി

✔  ഉത്തരം :  ചെമ്മരിയാട് 

 

 

കണ്ണ് ഗോലി പോലെ, തല പന്തു പോലെ, വാൽ അരണ പോലെ 

✔  ഉത്തരം :  പൂച്ച   

 

 

ആശാരി മൂശാരി തൊടാത്ത മരം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ചീയാത്ത മരം

✔  ഉത്തരം :  മുതല 

 

 

അഞ്ച് അതിശയമുള്ള വസ്തുവിൻറെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം കടം 

✔  ഉത്തരം :  ആന 

 

 

അടുപ്പിൻ തിണ്ണയിൽ അമാായിയമ്മ  

✔  ഉത്തരം :  പൂച്ച   

 

 

ഒരമ്മ രണ്ട് മുറം വീശി പോകുന്നു

✔  ഉത്തരം :  ആന 

 

 

കറുത്ത പാറയ്ക്ക് വെളുത്ത വേരോടി 

✔  ഉത്തരം :  ആനക്കൊമ്പ് 

 

 

കൊമ്പില് കുറുവടി ചാടിചാടി 

✔  ഉത്തരം :  അണ്ണാറക്കണ്ണൻ 

 

 

തത്തയ്ക്കും പത്തയ്ക്കും നാലാള്  തപ്പിട്ടു കെട്ടാൻ രണ്ടാള്  എത്തി പിടിക്കാൻ ഒരാള് 

✔  ഉത്തരം :  ആന 

 

 

ചെത്തനാര്  ചെത്തിച്ചെത്തി  വീശനാര്  വീശി വീശി  പുള്ളോക്കുടം വീർത്തു വീർത്തു 

✔  ഉത്തരം :  പശു വാലാട്ടി പുല്ലു തിന്നുന്നത് 

 

 

വിളിച്ചത്തു ചന്ദ്രക്കല ഇരുട്ടത്ത് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ

✔  ഉത്തരം :  പൂച്ചക്കണ്ണു 

 

 

അടുക്കളയിലെ അമ്മായിയമ്മ 

✔  ഉത്തരം :  പൂച്ച 

 

 

അക്കര നിൽക്കും മച്ചമ്പി  ഇക്കര നിൽക്കും മച്ചമ്പി നേർന്നു നിൽക്കും മച്ചമ്പി താണു  കിടക്കും മച്ചമ്പി 

✔  ഉത്തരം :കടുവ   

 

 

വീട്ടിലും നിർത്തില്ല  നാട്ടിലും നിർത്തില്ല

✔  ഉത്തരം :  പേപ്പട്ടി 

 

 

കറുത്ത പാറയ്ക്ക് നാല് തൂൺ 

✔  ഉത്തരം :  ആന 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top