പഞ്ചാര കുഞ്ചു | കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ | പഞ്ചാരക്കുഞ്ചു

#pancharakunju #kunjiyamma #കുഞ്ചിയമ്മ

കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ മലയാളം വരികൾ | Kunjiyammakkanju Makkalane Malayalam Lyrics | Kunjiyamma Panchara kunju Lyrics in Malayalam 

 

Malayalam Lyrics

 

കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ

അഞ്ചാമൻ ഓമനക്കുഞ്ചുവാണേ,

പഞ്ചാര വിറ്റു നടന്നു കുഞ്ചു,

പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവെന്നു പേരു വന്നു.

വഞ്ചിയിൽ പഞ്ചാരച്ചാക്കുവെച്ചു,

തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞു കുഞ്ചു,

പഞ്ചാര തിന്നു മടുത്തു കുഞ്ചു,

ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു.

കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ,

അഞ്ചാമൻ പഞ്ചാരക്കുഞ്ചുവാണേ.

 

English Lyrics

 

Kunjiyammakkanju makkalane,

Anjaamanomana kunjuvaane,

Panjaara vittu nadannu kunju,

Panjaara kunjuvenna paeru vannu.

Vanjiyil panjaara chaaku vachu,

Thunjathirunnu thuzhanju kunju,

Inji kadichu rasichu kunju.

Kunjiammakkuanju makkalane,

Anjaaman panjaarakunjuvane.

 

 

Tags:

Kunji ammak 5 makkal lyrics in malayalam,Kunjiyammakkanju makkalane,Panjara Kunju,Kunjiyammakkanju makkalane Remix Mp3 Song download,കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ,Panchara Kunju written by,പഞ്ചാര കുഞ്ചു,Kunjiyammakkanju makkalane song writer,Kaathu2,Panchara kunju lyrics,Kochu TV song,Malayalam kuttikalude apart,Karthu,KATHU songs,Pangara kunji,Manjadi 4,പഞ്ചാര കുഞ്ചു,Kunjiyammakkanju makkalane,Kunji ammak 5 makkal lyrics in malayalam,Kunjiyammaykkanju ( കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു) lyrics,Kunji ammak,കുഞ്ഞിയമ്മക്ക് അഞ്ചു മക്കളാണെ,പഞ്ചാര കുഞ്ചു,malayalam songs for kids’ with lyrics,kids songs malayalam,malayalam songs for kids’ with lyrics,malayalam cartoon songs,baby songs malayalam status,malayalam nursery rhymes lyrics pdf,baby songs malayalam ringtone,malayalam rhymes book,kids songs english,malayalam nursery rhymes lyrics pdf,lkg malayalam rhymes lyrics,malayalam rhymes book,malayalam short rhymes,malayalam rhymes lyrics in english,kutti pattukal malayalam pdf,malayalam rhymes for class 1,കുഞ്ചിയമ്മക്കഞ്ചു മക്കളാണേ | Panchara Kunju Malayalam Lyrics |Panchara Kunju | പഞ്ചാര കുഞ്ചു  Kunjiyamma song lyrics Malayalam,Panjara Kunju,Panjara vittu nadannu kunju meaning in english,Kunjiyammakkanju Makkalane,Panchara Kunju lyrics,പഞ്ചാര കുഞ്ചു lyrics,Kunjiyammakku Video song download,Kunju nadanthu meaning in english,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top