മിഴിപൂട്ടി നിൽക്ക നാം | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന | School Prayer Lyrics

Malayalam Lyrics

 

മിഴിപൂട്ടി നിൽക്ക നാം ഒട്ടുനേരം

ഈ അറിവിൻ അക്ഷര പൂങ്കാവനത്തിൽ

മിഴിപൂട്ടി നിൽക്ക നാം ഒട്ടുനേരം

ഈ അറിവിൻ അക്ഷര പൂങ്കാവനത്തിൽ

 

തളിരിട്ടു തളിരിട്ടു തളരാതിരിക്കുവാൻ

കൈകൂപ്പി നിൽക്ക നാം ഒട്ടുനേരം

 

അറിവിൻ അമൃതം നുകർനീടുവാനെൻ

അകമേ നീ എന്നും തെളിഞ്ഞിടണേ

അറിവിൻ അമൃതം നുകർനീടുവാനെൻ

അകമേ നീ എന്നും തെളിഞ്ഞിടണേ

 

ഉണർവായ് ഉണ്മയായ് നന്മയായ് എന്നെന്നും

നിലനിന്നു കാണുവാൻ കൈതൊഴുന്നേ

ഉണർവായ് ഉണ്മയായ് നന്മയായ് എന്നെന്നും

നിലനിന്നു കാണുവാൻ കൈതൊഴുന്നേ

 

മിഴിപൂട്ടി നിൽക്ക നാം ഒട്ടുനേരം

ഈ അറിവിൻ അക്ഷര പൂങ്കാവനത്തിൽ

മിഴിപൂട്ടി നിൽക്ക നാം ഒട്ടുനേരം

ഈ അറിവിൻ അക്ഷര പൂങ്കാവനത്തിൽ

 

English Lyrics

 

Mizhi Pootti Nilkka Naam Ottu Neram 

Ee Arivin Akshara Poonkavanathil

Mizhi Pootti Nilkka Naam Ottu Neram 

Ee Arivin Akshara Poonkavanathil

 

Thalirittu Thalirittu Thalarathirikkuvan

Kaikoopi Nilkka Naam Ottuneram

 

Arivin Amrutham Nukarneeduvanen

Akame Nee Ennum Thelingeedane

Arivin Amrutham Nukarneeduvanen

Akame Nee Ennum Thelingeedane

 

Unarvaay Unmayaay Nanmayay Ennennum

Nilaninnu Kanuvan Kaithozhunne

Unarvaay Unmayaay Nanmayay Ennennum

Nilaninnu Kanuvan Kaithozhunne

 

Mizhi Pootti Nilkka Naam Ottu Neram 

Ee Arivin Akshara Poonkavanathil

Mizhi Pootti Nilkka Naam Ottu Neram 

Ee Arivin Akshara Poonkavanathil

 

Watch Video Here 👇

 

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,School Prayer Songs,Nanmaropiyaya daivame,malayalam kids song,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ,School memories,school prathna,സ്കൂൾ ഓർമകൾ,Pravesanolsavam Song,school opening songs malayalam,school opening songs,വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും,Ammakkum Achanum Aadhyapranamam,poovachal school prayer,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top