നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന | School Prayer Lyrics

nanma roopi yaya daivame lyrics

നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video Song Malayalam | School Bell

#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbellനന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും
മഹാശക്തിയും വിവേകവും തരേണമെ ദയാനിധേ
നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം

 
Watch Video Here 👇
Tags:
 

kids song malayalam,malayalam kids song,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,school prayer malayalam,Malayalam prayer song,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,
nanma roopi yaya daivame lyrics,ennum ennum nirayum velichame,engumengum nirayum velichame mp3 download,ninnil ennum nirayum lyrics,
എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ വരികള്,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന വരികള്,malayalam prayer for students,nanma roopi yaya daivame lyrics,prayer for kids in school malayalam

5 thoughts on “നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥന | School Prayer Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top