സത്യമായ് ശുദ്ധ സ്നേഹമായ് | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

 

 
 
സത്യമായ് ശുദ്ധ സ്നേഹമായ് | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video Song Malayalam | School Bell
 

സത്യമായ് ശുദ്ധ സ്നേഹമായ്
ദിവ്യ ജ്ഞാനമായ് വാഴും ദൈവമേ
നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ
ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും

പാരിലാലംബഹീനരായോരെ
സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം
സത്യധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങളാൽ
ജീവിതം ധന്യമാക്കണം

ബുദ്ധനും മഹാവിഷ്ണുവും
യേശു ക്രിസ്തുവും നബി അല്ലാഹുവും
എല്ലാമേകമാണെന്ന വേദാന്തം
ഞങ്ങളിൽ ദൃഢമാക്കണം

സത്യമായ് ശുദ്ധ സ്നേഹമായ്
ദിവ്യ ജ്ഞാനമായ് വാഴും ദൈവമേ
നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ
ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും

ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും
ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും

 

Watch Video Here 👇

https://www.youtube.com/watch?v=dNbXoLilxTw

 

 

 

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,aalam dayaluvay,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,Nanmayakunna Song,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song kids,prayer song for assembly,prayer,school prathna,school prathna video,Sathyamaay shudha,സത്യമായ് ശുദ്ധ സ്നേഹമായ്,school prayer song malayalam lyrics,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ,സ്കൂളിൽ പാടാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ,സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം,ennum ennum nirayum velichame,engumengum nirayum velichame mp3 download,ninnil ennum nirayum lyrics,എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ വരികള്,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന വരികള്,malayalam prayer for students,nanma roopi yaya daivame lyrics,prayer for kids in school malayalam,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന ഉള്ളൂര്,പ്രാര്ത്ഥന ഗീതങ്ങള്,നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ full lyrics,മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി,School prayer songs malayalam,Malayalam Prayer song lyrics,കാണായ ലോകങ്ങള് കാക്കുന്ന ദേവാ lyrics,സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥനകള് lyrics,പ്രാര്ത്ഥന ഗാനം,sathyamayi shudha lyrics,sathyamayi shudha snehamayi prayer song lyrics,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top