വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics

വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും വിടർന്ന താരകത്തിലും | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | School Prayer Lyrics Video Song Malayalam | സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥനകള് lyrics,

Malayalam Lyrics:

 

വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും

വിടർന്ന താരകത്തിലും

വിളങ്ങിടും പ്രഭാവമേ

വിളക്ക് വെക്കു ഞങ്ങളിൽ

 

വിരിഞ്ഞു നിന്നതാരിലും

വിടർന്ന താരകത്തിലും

വിളങ്ങിടും പ്രഭാവമേ

വിളക്ക് വെക്കു ഞങ്ങളിൽ

 

സമസ്ത സുന്ദരോൽജ്വല

പ്രഭാതകാന്തി ചിന്തിടും

സുമങ്ങളായിടാവു ഞങ്ങൾ

ഭാരതത്തിൻ വാടിയിൽ    

 

അഗാധ നീലവാനമാം

കരമുയർത്തി ഞങ്ങളിൽ

അനുഗ്രഹിക്ക് നിത്യകെ  

നിതാന്ത വത്സരോൽസുഗം  

 

English Lyrics

 

Virinju Ninna Tharilum

Vidarnna Tharakathilum

Vilangidum Prabhavame

Vilakku Vekku Njangalil

 

Virinju Ninna Tharilum

Vidarnna Tharakathilum

Vilangidum Prabhavame

Vilakku Vekku Njangalil

 

Samastha Sundharoljola

Prabhathakanthi Chinthidum

Sumangalayidavu Njangal

Bharathathin Vadiyil

 

Agatha Neelavanamam

Karamuyarthi Njangalil

Anugrahikk Nithyake

Nithantha Valsarolsugam

Nithantha Valsarolsugam

Nithantha Valsarolsugam

 

Watch Video Here 👇

 
Tags:
 
prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song kids,akhilanda mandapam aniyichorukki,അഖിലാണ്ഡ മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി,akhilanda mandalam,akhilanda mandalam lyrics,അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top