രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യം

 #malayalamfunnyquestions #malayalamfun #funnyquestions

Hi Welcome To School Bell Channel

School Bell Youtube Channel  is a learning channel mainly focusing Primary school studens.

 

ചോദ്യം :

ആണുങ്ങൾ വലത്തെ കയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നതെന്തിന്..?

 

 

 

ഉത്തരം :

സമയം നോക്കാൻ 

 

 

Tags:

കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരം,കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരം 2020,പച്ചക്കറി കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരം,Whatsapp കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരം,രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും,ഒരു കുസൃതി ചോദ്യംകുസൃതി ചോദ്യങ്ങള് 2020 pdf,ഗണിത കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്,തമാശ ചോദ്യങ്ങള്,രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്,കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള് ഉത്തരങ്ങള്,കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 2021,ഗണിത കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള്,കുസൃതി ചോദ്യങ്ങള് 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top