മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്‍കൂൾ കോഡ്


മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

സ്‍കൂൾ കോഡ്

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്
(ഇംഗ്ലീഷ്)

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്

ഉപജില്ല

ഭരണവിഭാഗം

18012

G. G. H. S. S Malappuram

ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

സർക്കാർ

18013

G. B. H. S. S
Malappuram

ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

സർക്കാർ

18004

G.
H. S. S Vazhakkad

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാഴക്കാട്

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18005

G. V. H. S. S Omannoor

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഓമാനൂർ

കിഴിശ്ശേരി

സർക്കാർ

18006

G. H. S. S Thadathilparamba

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തടത്തിൽപറമ്പ

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18008

G. V. H. S. S Kondotty

ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ് കൊണ്ടോട്ടി

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18009

G. H. S. S Pookkottur

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ

മലപ്പുറം

സർക്കാർ

18010

G. V. H. S. S Pullanur

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാനൂർ

മലപ്പുറം

സർക്കാർ

18011

G. H. S. S Kuzhimanna

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൂഴിമണ്ണ

കിഴിശ്ശേരി

സർക്കാർ

18017

G.
H. S. S Irumbuzhi

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പുഴി

മലപ്പുറം

സർക്കാർ

18019

G. V. H. S. S Makkaraparamba

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മക്കരപറമ്പ

മങ്കട

സർക്കാർ

18021

G. B. H. S. S Manjeri

ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

സർക്കാർ

18023

G. G. H. S. S Manjeri

ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

സർക്കാർ

18026

G.
H. S. S Karakunnu

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന്

മഞ്ചേരി

സർക്കാർ

18027

G.
H. S. S Pandikkad

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാണ്ടിക്കാട്

മഞ്ചേരി

സർക്കാർ

18028

G. V. H. S. S Nellikuth

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നെല്ലിക്കുത്ത്

മഞ്ചേരി

സർക്കാർ

18032

G. R. H. S. S Kottakkal

ജി.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടക്കൽ

മലപ്പുറം

സർക്കാർ

18057

G. H. S. S Pulamanthole

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുലാമന്തോൾ

പെരിന്തൽമണ്ണ

സർക്കാർ

18058

G. H. S. S Perintalmanna

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ

പെരിന്തൽമണ്ണ

സർക്കാർ

18059

G. G. V. H. S. S Perinthalmanna

ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ

പെരിന്തൽമണ്ണ

സർക്കാർ

18061

G.
H. S. S Anamangad

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനമങ്ങാട്

പെരിന്തൽമണ്ണ

സർക്കാർ

18065

G. V. H. S. S Mankada

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മങ്കട

മങ്കട

സർക്കാർ

18066

G. H. S. S Mankada Pallippuram

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മങ്കട പള്ളിപ്പുറം

മങ്കട

സർക്കാർ

18069

S. H. M. G. V. H. S. S Edavanna

എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
എടവണ്ണ

മഞ്ചേരി

സർക്കാർ

18072

G. H. S. S Kottappuram

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടപ്പുറം

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18074

G. H. S.
S Pang

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാങ്ങ്

മങ്കട

സർക്കാർ

18075

G. H. S. S Kunnakkavu

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുന്നക്കാവ്

പെരിന്തൽമണ്ണ

സർക്കാർ

18078

G. H. S. S Kadungapuram

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം

മങ്കട

സർക്കാർ

18089

G. V. H. S. S Arimbra

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരിമ്പ്ര

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18097

G. H. S. S Aliparamba

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലിപ്പറമ്പ

പെരിന്തൽമണ്ണ

സർക്കാർ

18138

G. H. S. S Chullikkode

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുള്ളിക്കോട്‍

കിഴിശ്ശേരി

സർക്കാർ

18139

G. H. S. S Muthuvallur

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുതുവല്ലൂർ

കിഴിശ്ശേരി

സർക്കാർ

18368

G. H. S Chaliyappuram

ജി.എച്ച്.എസ്. ചാലിയപ്പുറം

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18150

G. H. S Cheriyam Mankada

ജി.എച്ച്.എസ്. ചേരിയം മങ്കട

മങ്കട

സർക്കാർ

18502

Model Technical H. S. S Vazhakkad

മോഡൽ ടെക‍്നിക്കൽ എച്ച്.
എസ്. എസ് വാഴക്കാട്

കുണ്ടോട്ടി

സർക്കാർ

18125

A. K. M. H. S. S Kottoor

എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടൂർ

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18133

M. M. E. T. H. S Melmuri

എം.എം.ഇ.ടി.എച്ച്.എസ്. മേൽമുറി

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18007

H. I. O. H. S Olavattur

എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18014

St. Gemma’s G. H. S. S. Malappuram

സെന്റ് ജെമ്മാസ് ജി.
എച്ച്. എസ്. എസ്. മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18015

M. S. P. H. S. S Malappuram

എം.എസ്.പി എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18018

P. M. S. A. V. H. S Chapanangadi

പി.എം.എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
ചാപ്പനങ്ങാടി

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18025

H. M. Y. H. S. S Manjeri

എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

എയ്ഡഡ്

18029

R. H. S. S Ramanattukara

ആർ. എച്ച്. എസ്. എസ് രാമനാട്ടുകര

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18030

V. H. M. H. S. S Morayur

വി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൊറയൂർ

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18031

P. M. S. A. H. S. S Elankur

പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ

മഞ്ചേരി

എയ്ഡഡ്

18062

D. U. H. S. S Thootha

ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത

പെരിന്തൽമണ്ണ

എയ്ഡഡ്

18064

T.
H. S Angadippuram

തരകൻ എച്ച്.എസ്. അങ്ങാടിപ്പുറം

പെരിന്തൽമണ്ണ

എയ്ഡഡ്

18067

A. M. H. S. S Thirurkkad

എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർക്കാട്

മങ്കട

എയ്ഡഡ്

18068

I.
O. H. S Edavanna

ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണ

മഞ്ചേരി

എയ്ഡഡ്

18071

A. M. M. H. S Pulikkal

എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കൽ

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18073

National H. S. S Kolathur

നാഷണൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊളത്തൂർ

മങ്കട

എയ്ഡഡ്

18079

K. K. M. H. S. S Cheekode

കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട്

കിഴിശ്ശേരി

എയ്ഡഡ്

18080

P. M. S. A. M. H. S. S
Chemmankadavu

പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.എച്ച്.എസ്.
ചെമ്മൻകടവ്

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18082

C. H. M. H. S Pookolathur

സി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ

കിഴിശ്ശേരി

എയ്ഡഡ്

18083

P. P. M. H. S. S Kottukkara

പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊട്ടൂക്കര

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18084

E. M. E. A. H. S. S Kondotty

ഇ.എം.ഇ.എ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊണ്ടോട്ടി

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18085

P. M. S. A. P. T. H. S. S Kakkove

പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
കക്കോവ്

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18087

T.
S. S Vadakkangara

ടി.എസ്.എസ്. വടക്കാങ്ങര

മങ്കട

എയ്ഡഡ്

18088

V. P. K. M. M. H. S. S Puthur
Pallikkal

വി.പി.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.
പുത്തൂർപള്ളിക്കൽ

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18091

I. K. T. H. S. S Cherukulamba

ഐ.കെ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുകുളമ്പ

മങ്കട

എയ്ഡഡ്

18092

D.
U. H. S Panakkad

ഡി.യു.എച്ച്.എസ്. പാണക്കാട്

മലപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

18093

P.
H. S. S Pandallur

പി.എച്ച്.എസ്. എസ് പന്തല്ലൂർ

മഞ്ചേരി

എയ്ഡഡ്

18094

St Mary’s H. S. S Pariyapuram

സെന്റ് മേരീസ്
എച്ച്.എസ്.എസ്. പരീയാപുരം

പെരിന്തൽമണ്ണ

എയ്ഡഡ്

18096

P. T. M. H. S. S Thazhekode

പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. താഴേക്കോട്

പെരിന്തൽമണ്ണ

എയ്ഡഡ്

18098

Crescent H. S Ozhukur

ക്രസന്റ് എച്ച്.എസ്. ഒഴുകൂർ

കുണ്ടോട്ടി

എയ്ഡഡ്

18766

Assisi School For The Deaf
Malaparambu

അസ്സീസി എച്ച്. എസ്. എസ്
ഫോർ ദി ഡഫ് മാലാപറമ്പ

പെരിന്തൽമണ്ണ

എയ്ഡഡ്

18020

M. I. S. S Kanchinikkad

എം.ഐ.എസ്.എസ്.
കാച്ചിനിക്കാട്

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18120

J. I. H. S. S Trikkalangode

ജെ.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃക്കലങ്ങോട്

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18117

R. P. H. S. S. Pullur

ആർ.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലൂർ

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18060

Presentation E. M. H. S. S
Perintalmanna

പ്രസന്റേഷൻ
ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പെരിന്തൽമണ്ണ

പെരിന്തൽമണ്ണ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

അൽഹുദ
ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പട്ടർകുളം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18131

Guidance H. S. S Kattuppara

ഗൈഡൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കട്ടുപ്പാറ

പെരിന്തൽമണ്ണ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18033

N. S. S. K. H. S. S Kottakkal

എൻ.എസ്.എസ്.കെ.എച്ച്.എസ്.എസ്.
കോട്ടക്കൽ

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18148

Markaz Public School Aikkarappadi

മർക്കസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഐക്കരപ്പടി

കുണ്ടോട്ടി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18116

Izzathul Islam H. S. S Kuzhimanna

ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം എച്ച്.
എസ്. എസ് കുഴിമണ്ണ

കിഴിശ്ശേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18109

N. E. C. T. H. S. S Karuvankallu

അൽഹുദ
എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരിയങ്കല്ല്

കുണ്ടോട്ടി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18137

C. H. M. K. M. H. S Vazhakadu

സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.
വാഴക്കാട്

കുണ്ടോട്ടി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18141

Jalaliya H. S Edavannappara

ജലാലിയ എച്ച്.എസ്. എടവണ്ണപ്പാറ

കുണ്ടോട്ടി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18146

Ummul Qura H. S Mongam

ഉമ്മുൽ ഖുറാ
എച്ച്.എസ്. മോങ്ങം

കുണ്ടോട്ടി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18016

M. S. P. E. M. H. S Malappuram

എം.എസ്.പി.ഇ.എച്ച്.എസ്. മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18101

Islahiya H. S. S Malappuram

ഇസ്‌ലാഹിയ എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18111

Najmul Huda H. S Kavathikalam

നജ്‌മുൽ ഹുദാ എച്ച്.എസ്. കാവതികളം

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

18135

Kottumala I. E. M. H. S Kavungal

കോട്ടുമല ഐ.ഇ.എം.എച്ച.എസ്. കാവുങ്ങൽ

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18144

Madin H. S Swalath Nagar Melmuri

മഅ്ദിൻ എച്ച്.എസ്
സ്വലാത്ത് നഗർ മേൽമുറി

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18432

Al Huda E. M. L. P. S Kodur

അൽ ഹുദാ ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോഡൂർ

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18024

N. S. S. E. M. H. S. S Manjeri

എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.
മഞ്ചേരി

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18070

J. N. R. H. S Edavanna

ജെ.എൻ.ആർ.എച്ച.എസ്. എടവണ്ണ

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18140

Hikamiyya Yatheemkhana H. S

ഹികമിയ്യ യതീംഖാന എച്ച.എസ്

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18143

Blossom Public School Cherani

ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18103

F. O. H. S. S Padinhattummuri

എഫ്.ഒ.എച്ച്.എസ്.എസ്.
പടിഞ്ഞാറ്റുമ്മുറി

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18110

H. M. S. H. S. S Thurakkal

എച്ച്.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുറക്കൽ

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18112

H. I. M. H. S Manhappetta

എച്ച്.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18121

S.
H. S Anakkayam

എസ്.എച്ച്.എസ്. ആനക്കയം

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18130

M. I. C. E. M. H. S Athanikkal

എം.ഐ.സി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അത്താണിക്കൽ

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18102

Majlis H. S Peruparamba Vengad

മജ്ലിസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. വെങ്ങാട്

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18124

P. K. M. I. C. H. S Pookkottur

പി.കെ.എം.ഐ.സി.എച്.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ

മലപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18751

Aliya E. M. H. S Amminikkad

ആലിയ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അമ്മിനിക്കാട്

പെരിന്തൽമണ്ണ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18149

Al Irshad H. S. S Trippanachi

അൽ ഇർഷാദ് എച്ച്. എസ്‌.എസ്. തൃപ്പനച്ചി

കിഴിശ്ശേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18145

I. C. S English School Manhappatta

ഐ.സി.എസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ മഞ്ഞപ്പറ്റ

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18147

K. C. J. M. H. S Payyanad

കെ.സി.ജെ.എം.എച്ച്.എസ്. പയ്യനാട്

മഞ്ചേരി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18123

P. T. M. H. S Vellila

പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. വെള്ളില

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18132

A. E. M. H. S. S Thirurkad

എ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരൂർക്കാട്

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18136

Al Hilal H. S Padapparamba

അൽ ഹിലാൽ എച്ച്.എസ്. പടപ്പറമ്പ

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18142

Markazul Hidaya H. S Vellila

മർക്കസുൽ ഹിദായ എച്ച്.എസ്. വെള്ളില

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

അൽഫതാഹ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പൂപ്പലം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18153

Thaqwa E. M School Kolathur

തഖ്‌വ ഇ.എം. സ്കൂൾ കൊളത്തൂർ

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18155

N. C. T English Medium
Verumpulakkal

എൻ.സി.ടി. ഇംഗ്ലീഷ്
മീഡിയം വെരുംപിലാക്കൽ

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18156

M. M. S High School Kozhinhil

എം.എം.എസ്. ഹൈസ്കൂൾ കൊഴിഞ്ഞിൽ

മങ്കട

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

18152

K. M. I. C High School
Theyyottuchira

കെ.എം.ഐ.സി. ഹൈസ്കൂൾ തെയ്യോട്ടുചിറ

പെരിന്തൽമണ്ണ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

 തിരൂരങ്ങാടി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

സ്‍കൂൾ കോഡ്

സ്‍കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്)

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്

ഉപജില്ല

ഭരണവിഭാഗം

19001

G. V. H. S. S Chelari

ജി.വി. എച്ച്.
എസ്.എസ്. ചേളാരി

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19002

G. M. H. S. S CU Campus

ജി.എം.
എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ്

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19008

G. H. S. S Tirurangadi

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.
തിരൂരങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

സർക്കാർ

19010

G. V. H. S. S Chettiyan Kinar

ജി.വി.
എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ

താനൂർ

സർക്കാർ

19013

G. V. H. S. S Vengara

ജി. വി. എച്ച്.
എസ്.എസ്. വേങ്ങര

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19014

G. M. V. H. S. S Vengara Town

ജി.എം.വി.
എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര ടൗൺ

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19024

G. H. S. S Kattilangadi

ജി.എച്ച്.
എസ്.എസ്. കാട്ടിലങ്ങാടി

താനൂർ

സർക്കാർ

19026

D.
G. H. S. S Tanur

ഡി.ജി.എച്ച്.
എസ്.എസ്. താനൂർ

താനൂർ

സർക്കാർ

19027

G. R. F. T. V. H. S. S Tanur

ജി.ആർ.എഫ്.ടി. വി. എച്ച്.എസ്. എസ് താനൂർ

താനൂർ

സർക്കാർ

19058

G. H. S. S Othukkungal

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.
ഒതുക്കുങ്ങൽ

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19067

G. H. S. S Cheriyamundam

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.
ചെറിയമുണ്ടം

താനൂർ

സർക്കാർ

19073

G. H. S. S Peruvallur

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.
പെരുവള്ളൂർ

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19077

G. H. S. S Puthuparamba

ജി.എച്ച്.
എസ്.എസ്. പുതുപ്പറമ്പ്

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19079

G. H. S. S Niramaruthur

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.
നിറമരുതൂർ

താനൂർ

സർക്കാർ

19119

G.
H. S. S Ponmundam

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്
പൊന്മുണ്ടം

താനൂർ

സർക്കാർ

19867

G.
H. S Kolappuram

ജി.എച്ച്. എസ്.
കൊളപ്പുറം

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19868

G. H. S
Kuruka

ജി.എച്ച്.എസ്. കുറുക

വേങ്ങര

സർക്കാർ

19671

G.
H. S Meenadathur

ജി.എച്ച്.എസ്.
മീനടത്തൂർ

താനൂർ

സർക്കാർ

19445

G. H. S
Neduva

ജി.എച്ച്.എസ്. നെടുവ

പരപ്പനങ്ങാടി

സർക്കാർ

19451

G.
H. S Trikkulam

ജി.എച്ച്.എസ്.
തൃക്കുളം

പരപ്പനങ്ങാടി

സർക്കാർ

19004

B. E. M. H. S. S Parappanangadi

ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.
പരപ്പനങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19006

S. N. M. H. S. S Parappanangadi

എസ്.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19007

M. V. H. S. S Ariyallur

എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്
അരിയല്ലൂർ

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19009

O. H. S. S Tirurangadi

ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്.
തിരൂരങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19011

K. H. M. H. S. S Valakkulam

കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്.
വാളക്കുളം

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

19012

M.
H. S. S Moonniyur

എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൂന്നിയൂർ

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19015

P. P. T. M. Y. H. S. S Cherur

പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ്
ചേറൂർ

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

19025

S. M. M. H. S. S Rayirimangalam

എസ്. എം. എം. എച്ച്. എസ്. എസ് രായിരിമംഗലം

താനൂർ

എയ്ഡഡ്

19029

C. P. P. H. M. H. S. S Ozhur

സി.പി.പി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്.
ഒഴൂർ

താനൂർ

എയ്ഡഡ്

19030

S. S. M. H. S. S Theyyalinkal

എസ്.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തെയ്യാലിങ്ങൽ

താനൂർ

എയ്ഡഡ്

19061

K. M. H. S. S Kuttor North

കെ.എം.എച്ച്.
എസ്.എസ്. കുറ്റൂർനോർത്ത്

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

19065

N. N. M. H. S. S Chelembra

എൻ.എൻ.എം.എച്ച്.
എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19068

C. B. H. S. S Vallikkunnu

സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
വള്ളിക്കുന്ന്.

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19070

A. R. Nagar H. S. S Chendappuraya

ഏ.ആർ.നഗർ.എച്ച്.എസ്
ചെണ്ടപ്പുറായ

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

19071

I. U. H. S. S Parappur

ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്.
പറപ്പൂർ

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

19075

P. K. M. M. H. S. S Edarikode

പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട്

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

19078

B. Y. K. V. H. S. S Valavannur

ബി.വൈ.കെ.വിഎച്ച്.
എസ്.എസ്. വളവന്നൂർ

താനൂർ

എയ്ഡഡ്

19083

M. U. H. S. S Oorakam

എം.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്.
ഊരകം

വേങ്ങര

എയ്ഡഡ്

18802

School for the Deaf Parappanangadi

സ്കൂൾ ഫോർ ദി ഡഫ്
പരപ്പനങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

എയ്ഡഡ്

19088

M. S. I. H. S. S. Kundoor

എം.എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്.
കുണ്ടൂർ

താനൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19090

M. A. H. S. S Kodinhi

എം.എ.എച്ച്.എസ്.
കൊടിഞ്ഞി

താനൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19093

Al Furkhan E. M. H. S. S.
Santhivayal

അൽഫുർഖാൻ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. ശാന്തിവയൽ

വേങ്ങര

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19095

Najath H. S. S Peruvallur

നജാത്ത്.എച്ച്.
എസ്.എസ്. പെരുവള്ളൂർ

വേങ്ങര

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19101

H. S. M. E. M. M. H. S. S. Tanur

എച്ച്. എസ്. എം. ഇ. എം. എം. എച്ച്. എസ്. എസ്. താനൂർ

താനൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19122

Nibras Secondary School Moonniyur

നിബ്രാസ്
സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മൂന്നിയൂർ

പരപ്പനങ്ങാടി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19130

Hayathul Islam Secondary
School Alloor

ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം സെക്കന്ററി സ്‍കൂൾ അല്ലൂർ

താനൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19111

Khuthbuzzaman E. M. H. S. S.
Chemmad

കുതുബുസ്സമാൻ. ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. ചെമ്മാട്

പരപ്പനങ്ങാടി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19113

Malabar English School Kottakkal

മലബാർ
ഇംഗ്ലീഷ് സ്‍കൂൾ കോട്ടക്കൽ

വേങ്ങര

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19003

St. Paul’s E. M. H. S. S
Thenhipalam

സെന്റ് പോൾസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ് . തേഞ്ഞിപ്പലം

വേങ്ങര

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19005

P. E. S. P. K. E. M. H.
S. S. Parappanangadi

പി.ഇ.എസ് പരപ്പനാട് കോവിലകം എച്ച്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19106

B. Y. K. R. H. S. Kadungathukundu

ബി.വൈ.കെ.ആർ.എച്ച്.എസ്. കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട്

താനൂർ

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19097

Ideal H. S. S Dharmagiri

ഐഡിയൽ.എച്ച്.
എസ്.എസ്. ധർമ്മഗിരി

വേങ്ങര

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19099

National E. M. H. S. Chemmad

നാഷണൽ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.
ചെമ്മാട്

പരപ്പനങ്ങാടി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19082

C. R. H. S. S. Velimukku

സി.ആർ.എച്ച്.എസ്.
വെളിമുക്ക്

പരപ്പനങ്ങാടി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19072

Farook E. M. H. S. S. Changuvetty

ഫാറൂക്ക്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്
ചങ്കുവെട്ടി

വേങ്ങര

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19129

Tha E Leemul Islam O. H. S
Parappanangadi

തഅ്‍ ലീമുൽ ഇസ്ലാം ഓർഫനേജ് ഹൈസ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി

പരപ്പനങ്ങാടി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

 തിരൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

സ്‍കൂൾ കോഡ്

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്
(ഇംഗ്ലീഷ്)

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്

ഉപജില്ല

ഭരണവിഭാഗം

19016

G.
B. H. S. S. Tirur

ജി.ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ

തിരൂർ

സർക്കാർ

19018

G. H. S. S. Ezhur

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഏഴൂർ

തിരൂർ

സർക്കാർ

19020

Govt.V. H. S. S For Girls. Tirur

ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. (ഗേൾസ്) തിരൂർ

തിരൂർ

സർക്കാർ

19021

G. V. H. S. S. Paravanna

ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. പറവണ്ണ

തിരൂർ

സർക്കാർ

19022

G. V. H. S. S. Kalpakanchery

ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. കൽപകഞ്ചേരി

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19032

K. M. G. V. H. S. S. Tavanur

കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19034

G. H. S. S. Kadanchery

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാടഞ്ചേരി

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19040

G. H. S. S. Kuttippuram

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19042

G. H. S. S. Perassannur

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19043

P. C. N. G. H. S. S. Mookkuthala

പി.സി.എൻ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മൂക്കുതല

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19045

G. H. S. S. Trikkavu

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തൃക്കാവ്

പൊന്നാനി

സർക്കാർ

19050

G. H. S. S. Edappal

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19054

G. H. S. S. Maranchery

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി

പൊന്നാനി

സർക്കാർ

19055

G. H. S. S. Veliancode

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വെളിയങ്കോട്

പൊന്നാനി

സർക്കാർ

19056

G. H. S. S. Palapetty

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പാലപ്പെട്ടി

പൊന്നാനി

സർക്കാർ

19062

G. H. S. S. Purathur

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പുറത്തൂർ

തിരൂർ

സർക്കാർ

19063

G.H. S. S. Kokkur

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കോക്കൂർ

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19066

G. H. S. S. Irimbiliyam

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19074

G. H. S. S. Athavanad

ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട്

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19503

Technical H S S,
Vattamkulam, Malappuram

ഗവ. ടി.എച്ച്.എസ്. നന്നംമുക്ക്

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19502

Technical High School Kuttippuram

ഗവ. ടി.എച്ച്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19357

G.
H. S. Athavanad

ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19359

G. M. H. S. Karippole

ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ

കുറ്റിപ്പുറം

സർക്കാർ

19501

Kokkur
Govt Ths

ഗവ.ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്.കോക്കൂർ

എടപ്പാൾ

സർക്കാർ

19023

M S M H S S
Kallingalparamba

എം.എസ്.എം.എച്ച്.
എസ്.എസ്. കല്ലിങ്ങൽപറമ്പ്

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19031

Navamukunda H. S. S.
Thirunavaya

എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരുനാവായ

തിരൂർ

എയ്ഡഡ്

19035

V. H. S. S. Valanchery

വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19036

M. M. M. H. S. S. Kuttayi

എം.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കൂട്ടായി

തിരൂർ

എയ്ഡഡ്

19037

B. H. S. S. Mavandiyur

ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19046

Girls
H S S Ponnani

ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

എയ്ഡഡ്

19048

M. I. H. S. S. Ponnani

എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്. (ബി) പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

എയ്ഡഡ്

19049

M. I. H. S. S. For Girls.
Puthu Ponnani

എം.ഐ.എച്ച്. എസ്.എസ്.
(ജി) പുതുപൊന്നാനി

പൊന്നാനി

എയ്ഡഡ്

19051

D. H. O. H. S. S. Pookkarathara

ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ

എടപ്പാൾ

എയ്ഡഡ്

19053

Vannery Hss Perumpadappa

വന്നേരി.എച്ച്.എസ് പുന്നയൂർക്കുളം

പൊന്നാനി

എയ്ഡഡ്

19057

V. V. M. H. S. Marakkara

വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19059

Cherural H. S. Kurumbathur

ചേരൂരാൽ.എച്ച്.എസ് കുറുമ്പത്തൂർ

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19060

Z. M. H. S. Poolamangalam

സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19069

K. H. M. H. S. Alathiyur

കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ

തിരൂർ

എയ്ഡഡ്

19084

Girls` H. S. Valanchery

ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19086

M. E. S. H. S. S. Ponnani

എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

എയ്ഡഡ്

19112

M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam

എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം

കുറ്റിപ്പുറം

എയ്ഡഡ്

19044

A. V. H. S. Ponnani

ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

എയ്ഡഡ്

19076

Al Manar H. S. S Randathani

അൽമനാർ.എച്ച്.എസ് രണ്ടത്താണി

കുറ്റിപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19080

J. M. H. S. S Parannekkad

ജെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. പരന്നേക്കാട്

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19081

Fathimamatha H. S. S Tirur

ഫാതിമമാതാ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19087

I. E. T. H. S. S Maravantha

ഐ.ഇ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മരവന്ത

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19091

K. M. M. H. S Vairamcode

കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. വൈരങ്കോട്

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19096

I.
R. H. S. S Edayur

ഐ.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ് എടയൂർ

കുറ്റിപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19098

M.
I. M. H. S Manoor

എം.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്. മാണൂർ

എടപ്പാൾ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19100

Modern
H. S Pottur

മോഡേൺ.എച്ച്.എസ്. പോട്ടൂർ

എടപ്പാൾ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19103

A.
H. M. H. S Vettom

എ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടം

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19107

I.
S. S. H. S. S. Ezhuvathiruthy

ഐ.എസ്.എസ്.എച്ച്.
എസ്.എസ്. ഈഴുവത്തിരുത്തി

പൊന്നാനി

അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)

19108

T.
I. C. H. S Tirur

ടി.ഐ.സി.എച്ച്.എസ്. തിരൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19109

Markaz H. S. S Karathur

മർക്കസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരത്തൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19105

V. E. M. H. S Vengaloor

വി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. വെങ്ങാലൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19064

M. V. M. R. H. S. S Valayamkulam

എം.വി.എം.ആർ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളയംകുളം

എടപ്പാൾ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19052

D. H. H. S. S Edappal

ഡി.എച്ച്.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ

എടപ്പാൾ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19126

Crescent
English School

ക്രെസെന്റ്
ഇ.എം.എച്ച്.എസ്‌ മാറഞ്ചേരി

പൊന്നാനി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19127

Nusrath S. S Randathani

നുസ്രത്ത് എസ്.എസ്. രണ്ടത്താണി

കുറ്റിപ്പുറം

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19554

Makhdoomiyya
English School,Ponnani.

മകദൂമിയ
ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പൊന്നാനി

പൊന്നാനി

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19117

Malabar S. S Alathiyur

മലബാർ.എസ്.എസ്. ആലത്തിയൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19118

M. E. T E. M. H. S Tirur
Kaithakkara

എം.ഇ.ടി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കൈത്തക്കര

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19017

N. S. S. E. M. H. S. Tirur

എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19019

A. M. S. H. S. Pazhamkulangara

എ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. പഴങ്കുളങ്ങര

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19123

M. E. T. E. M. H. S Alathiyur

എം.ഇ.ടി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അലത്തിയൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

19121

Iqrah E. M. H. S Cheriyaparappur

ഇഖ്‌റ ഇ.എം.എച്.എസ്. ചെറിയ പറപ്പൂർ

തിരൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

 

 വണ്ടൂർ
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

സ്‍കൂൾ കോഡ്

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്
(ഇംഗ്ലീഷ്)

സ്‍കൂളിന്റെ പേര്

ഉപജില്ല

ഭരണവിഭാഗം

48001

G.
H. S. S Areacode

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48022

G.
H. S. S Kavanur

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48090

G. V. H. S. S Kizhuparamba

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ്

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48063

G.
H. S. S Pattikkad

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട്

മേലാറ്റൂർ

സർക്കാർ

48076

G.
H. S. S Vettathur

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെട്ടത്തൂർ

മേലാറ്റൂർ

സർക്കാർ

48035

G. M. V. H. S. S Nilambur

ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48036

G. H. S. S Eranhimangad

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരഞ്ഞിമങ്ങാട്

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48037

G. M. V. H. S. S Mampad

ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48038

G. H. S. S Pullangode

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലങ്കോട്

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48041

G H S S Pookkottumpadam

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കോട്ടുംപാടം

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48077

G
H S S Moothedath

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂത്തേടത്ത്

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48100

G.
H. S. S Edakkara

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടക്കര

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48129

I. G. M. M. R. S Nilambur

ഐ.ജി.എം.എം.ആർ.എസ്. നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48047

V. M. C. G. H. S. S Wandoor

വി.എം.സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48048

G. H.
S. S Porur

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോരൂർ

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48049

G. G. V. H. S. S Wandoor

ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48050

G. H. S. S Vaniyambalam

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയമ്പലം

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48051

G.
H. S. S Thiruvali

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48052

G. H. S. S Karuvarakundu

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട്

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48054

G.
H. S. S Thuvvur

ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48134

G.
H. S Pannippara

ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48135

G.
H. S Kappilkarad

ജി. എച്ച്. എസ്. കാപ്പിൽകാരാട്

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48136

C. K. H. M. G. H. S Edappatta

സി. കെ. എച്ച്. എം. ജി.
എച്ച്. എസ് എടപ്പറ്റ

മേലാറ്റൂർ

സർക്കാർ

48137

G.
H. S Vettilappara

ജി.എച്ച്.എസ്. വെറ്റിലപ്പാറ

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48138

G. H. S
Munderi

ജി.എച്ച്.എസ്. മുണ്ടേരി

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48139

G. H. S
Kappu

ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പ്

മേലാറ്റൂർ

സർക്കാർ

48140

G.
H. S Vadasseri

ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരി

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48141

G.
H. S Perakamanna

ജി.എച്ച്.എസ്. പെരകമണ്ണ

അരീക്കോട്

സർക്കാർ

48144

G. H. S
Marutha

ജി.എച്ച്.എസ്. മരുത

നിലമ്പൂർ

സർക്കാർ

48549

G.
H. S Anchachavadi

ജി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചച്ചവിടി

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48558

G.
H. S Neelanchery

ജി.എച്ച്.എസ്. നീലാഞ്ചേരി

വണ്ടൂർ

സർക്കാർ

48002

S.
O. H. S Areacode

എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട്

അരീക്കോട്

എയ്ഡഡ്

48003

C. H. M. K. M. H. S Kavanur

സി.എച്ച്,എം.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.
കാവനൂർ

അരീക്കോട്

എയ്ഡഡ്

48086

S. S. H. S. S Moorkanad

എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂർക്കനാട്

അരീക്കോട്

എയ്ഡഡ്

48055

R.
M. H. S Melattur

ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. മേലാററൂർ

മേലാറ്റൂർ

എയ്ഡഡ്

48056

A. S. M. H. S Velliyancheri

എ.എസ്.എം.എച്ച്,എസ്. വെള്ളിയഞ്ചേരി

മേലാറ്റൂർ

എയ്ഡഡ്

48081

T. H. S. S Thachinganadam

ടി.എച്ച്.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടം

മേലാറ്റൂർ

എയ്ഡഡ്

48126

A.
M. H. S Vengoor

എ.എം.എച്ച്.എസ്. വേങ്ങൂർ

മേലാറ്റൂർ

എയ്ഡഡ്

48034

M. S. N. S. S. H. S Chakkalakuth

എം.എസ്.എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.ചക്കാലക്കുത്ത്

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48042

K.
M. H. S Karulai

കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48043

C.
H. S. S Pothukal

സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല്

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48044

M. P. M. H. S Chungathara

എം.പി.എം.എച്ച്.എസ്. ചുങ്കത്തറ

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48045

N. H. S. S Erumamunda

എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എരുമമുണ്ട

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48046

C. K. H. S. S Manimooli

സി.കെ.എച്ച്.എസ്. മണിമൂളി

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48095

S. V. V. H. S. S Palemad

എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട്

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48099

N.
H. S Narokkavu

എൻ.എച്ച്.എസ്. നരോക്കാവ്

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48105

M. E. S. H. S. S Mampad

എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മമ്പാട്

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48106

M. T. H. S. S Chungathara

എം.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുങ്കത്തറ

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48039

C. H. S. S Adakkakundu

സി.എച്ച്.എസ്.അടക്കാക്കുണ്ട്

വണ്ടൂർ

എയ്ഡഡ്

48131

A. H. S. S Parel Mampattumoola

എ.എച്ച്.എസ്.എസ് പാറൽ മമ്പാട്ടുമൂല

വണ്ടൂർ

എയ്ഡഡ്

48570

Buds School for the
Hearing Impaired Nilambur

ബഡ്സ് സ്കൂൾ ഫോർ ഹിയറിംഗ്
ഇംപയേർഡ് നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

എയ്ഡഡ്

48040

Little
Flower E. M. H. S. S Nilambur

ലിററിൽ ഫ്ലവർ
ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നിലമ്പൂർ

നിലമ്പൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48127

R.
C. H. S. S Mampad

ആർ.സി.എച്ച്.എസ്.മമ്പാട്

നിലമ്പൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48053

D. N. H. S
Karuvarakundu

ഡി.എൻ.എച്ച്.എസ്.
കരുവാരക്കുണ്ട്

വണ്ടൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48104

Unity H. S. S
Wandoor

യൂണിററി
എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48114

W. I. C. H. S. S Eriyad

ഡബ്ലിയു.ഐ.സി.എച്ച്.എസ്. വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48128

I.
H. S Panthalingal

ഐ.എച്ച്.എസ്. പന്തലിങ്ങൽ

വണ്ടൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48118

Al-Anvar
HS Kuniyil

അൽ-അൻവാർ.എച്ച്.എസ്. കുനിയിൽ

അരീക്കോട്

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48119

MAOHS Elayur

എം.എ.ഒ.എച്ച്.എസ്. എളയൂർ

അരീക്കോട്

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48107

Al-Fathah
E.M.H.S. Poonthavanam

അൽ-ഫത്താ
ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പൂന്താവനം

മേലാറ്റൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48115

I.C.H.S.S.Santhapuram

ഐ.സി.എച്ച്.എസ്. ശാന്തപുരം

മേലാറ്റൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48130

WOHS Wandoor

ഡബ്ലിയു.എം.ഒ.എച്ച്.എസ്. വണ്ടൂർ

വണ്ടൂർ

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48262

Majma’a Public School, Kavanur

മജ്മഅ പബ്ലിക് സ്കൂൾ കാവനൂർ

അരീക്കോട്

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

48132

Majmau English School,Areacode

മജ്മഅ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ
തെരട്ടമ്മൽ
,അരീക്കോട്

അരീക്കോട്

അൺഎയ്ഡഡ്
(അംഗീകൃതം)

 

 
Tags:

school code malappuram,എന്താണ് സ്കൂള് വിക്കി,സ്കൂള് ക്ലബുകള്,സ്കൂള് ചരിത്രം,School Wiki login,സ്കൂള് പദ്ധതികള്,സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പാള്,school wiki of it@school,School Wiki KITE,KERALA schools MALAPPURAM,Malappuram Higher Secondary School Lists,KERALA schools MALAPPURAM school code malappuram Malappuram School Lists SCHOOL CODE (MALAPPURAM DISTRICT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top