സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം മലയാളം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക്

#independenceday #independencedayspeech #speechmalayalam 

Independence Day Speech in Malayalam | സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം


മാന്യസദസ്സിന് നമസ്കാരം 

ബഹുമാനപെട്ട അധ്യാപകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ,ഇന്ന്  ഓഗസ്റ്റ്  15 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്രദിനം 

ആദ്യമായ് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്രദിനാശംസകൾ നേരുന്നു .1947 ഓഗസ്റ്റ്  15 നാണ് നമ്മൾ ബ്രിടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായത് .മോചിപ്പിക്കുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സ്വതന്ത്ര സമര നായകനായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ,ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു , സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ , സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേർ അവരുടെഎല്ലാം ത്യാഗമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്രം .

ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ധീര ദേശാഭിമാനികളെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു .ഈ വർഷം നമ്മൾ  75 ആം സ്വാതന്ത്രദിനമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് .ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നുപോകും .നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നെഞ്ചോടുചേർത്ത്‌ ആ നല്ല നാളെക്കായി നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം 

എന്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു 

നന്ദി 

ജയ്‌ഹിന്ദ്  Video Link

https://youtu.be/J3zmgbiGVxQ

Tags:
Independence day Malayalam speech,India independence day speech in Malayalam,Independence day Malayalam speech for students,Independence day speech in Malayalam for children,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2021,independence day speech 2021,Independence Day Speech in Malayalam,independence day  2020,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 pdf,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് മത്സരം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് lp വിഭാഗം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് hs,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2022,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് ഓണ്ലൈന്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം മലയാളം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന കഥകള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രഭാഷണം,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പ്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചിത്രങ്ങള്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ഉപന്യാസം കുട്ടികള്ക്ക്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം 2021,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ചരിത്രം,independence day speech,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം,സ്വാതന്ത്രദിന പ്രസംഗം 2022,Independence Day Speech in Malayalam,independence day 2022,august 15 speech,independence day quiz,independence day song malayalam lyrics,independence day song for kids,സ്വാതന്ത്ര്യദിന പാട്ട്,സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാട്ട്,independence day song malayalam,സ്വാതന്ത്ര ദിനം പോസ്റ്ററുകൾ,Independence Day Posters,Independence day kerala,സ്വാതന്ത്ര ദിനം 2022,സ്വാതന്ത്ര ദിനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top