ആലം ദയാലുവായ് | Prayer Song Malayalam Lyrics

ആലം ദയാലുവായ് | Prayer Song Malayalam
Malayalam Lyrics

ആലം ദയാലുവായ് ദാക്ഷിണ്യശാലിയായ്
വാഴുന്നൊരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ
നിഖിലലോകങ്ങൾക്കുമേക രക്ഷകനാകും
അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും
അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും
പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ
വിധി പറയും ദിവസത്തിൻ ഏകാധിപനേ
നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം
സതതം സഹായമർത്ഥിപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ

നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ
നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർതൻ മാർഗത്തിൽ
അങ്ങയാൽ കോപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല
സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർ തൻ വഴിയിലുമല്ല
ആലം ദയാലുവായ് ദാക്ഷിണ്യശാലിയായ്
വാഴുന്നൊരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ

നിഖിലലോകങ്ങൾക്കുമേക രക്ഷകനാകും
അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും
അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും
അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും

 
 
Aalam Dayaluvaay Dakshinya Shaliyay
Vayunnoreeshwaran Thirunamathil
 
 
 

#prayermalayalam #schoolbell #firstbell

#abcdsong #abcdefg for kids,abcd song malayalam ,
 
Tags:
 
prayer song in malayalam lyrics,prayer song in malayalam,aalam dayaluvay prayer song,paaram dayaluvay lyrics,param dayaluvay prayer,aalam dayaluvay,aalam dayalu song,aalam dayaluvay prayer,aalam dayaluvay prayer song lyrics,malayalam songs,prayer song malayalam,സ്കൂളിൽ പാടാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ,school prayer song malayalam,school prayer malayalam,Malayalam prayer song,kids song malayalam,malayalam kids song,school prathna,school prathna videoennum ennum nirayum
മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,akhilanda mandalam lyrics malayalam,akhilanda mandalam lyrics in english,aalam dayaluvay lyrics,Aalam Padachavane Muslim Devotional Songs Lyrics,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top