ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | Daivame Sachidananda | School Prayer Lyrics

 #prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell

 

Malayalam Lyrics 

 

ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ

ദൈവമേ ഭക്ത വത്സലാ

ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം 

ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ 

 

ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ

ദൈവമേ ഭക്ത വത്സലാ

ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം 

ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ 

 

പുലരുമ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു 

എങ്ങും നിൻ കലാ വൈഭവം  

ഇരുളുമ്പോൾ പോലും തേജോഗോളങ്ങൾ 

നിൻ വിരൽ തുമ്പിൽ തിരിയുന്നു 

 

ബുദ്ധിയും സർവശക്തിയും 

ഞങ്ങൾക്കേകീടൂ  ദൈവമേ

വിജ്ഞാനത്തിൽ പ്രദീപമേ 

നല്ല ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കരുളണേ 

 

ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ

ദൈവമേ ഭക്ത വത്സലാ

ദൈവമേ നിൻ കൃപാവരം 

ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ 

ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ 

ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ 

 
 
English Lyrics

 

Daivame Sachidananda
Daivame Bhaktha Valsala
Daivame Nin Kripavaram
Njangalil Choriyename
Daivame Sachidananda
Daivame Bhaktha Valsala
Daivame Nin Kripavaram
Njangalil Choriyename
Pularumbol Muthal Njangal Kanunnu
Engum Nin Kala Vaibhavam
Irulumbol Polum Thejogolangal
Nin Viral Thumbil Thiriyunnu
Bhudhiyum Sarvashakthiyum
Njangalkekeedu Daivame
Viknjanathin Pradeepame
Nalla Budhi Njangalkarulane
Daivame Sachidananda
Daivame Bhaktha Valsala
Daivame Nin Kripavaram
Njangalil Choriyename
Njangalil Choriyename
Njangalil Choriyename
Tags:
daivame sachidananda lyrics malayalam,daivame sachidananda lyrics in english,ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ lyrics,moksha prarthana lyrics in malayalam,daivame kathukolkangu lyrics,sree narayana guru sandhya namam lyrics,sachidananda roopame lyrics,daivame nin pada pooja prayer song lyrics,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന,ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്ത വത്സലാ,ദൈവമേ സച്ചിതാനന്ദ,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന,ദൈവമേ കാത്തുകൊള്കങ്ങു,kids song malayalam, malayalam kids song prayer song malayalam, school prayer song malayalam, school prayer malayalam, Malayalam prayer song ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,nanma roopi yaya daivame lyrics,ennum ennum nirayum velichame,engumengum nirayum velichame mp3 download,ninnil ennum nirayum lyrics,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top