ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം | ശിശുദിന ഗാനം | Children’s Day Song | School Bell Channel

school bell channel shishudinam song for kids malayalam
Chachajiyude Janmadinam | ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം | Children’s Day Song

 

Chachajiyude Janmadinam | ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം | Children’s Day Song | School Bell Channel

watching videos classes may help students to improve their knowledge.

#childrensday #november14 #shishudinam 

 

Subscribe to School Bell Channel on YouTube at https://www.youtube.com/schoolbell

Visit School Bell Channel  at https://www.schoolbellchannel.com

 

Lyrics:

ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം 

ആഘോഷിക്കാൻ നാടാകെ 

ശിശുദിനമായ് നാമെങ്ങും 

കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യ ദിനം 

 

ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം 

ആഘോഷിക്കാൻ നാടാകെ 

ശിശുദിനമായ് നാമെങ്ങും 

കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യ ദിനം 

 

ലാ ലാ ലലലലലാ 

ലാ ലാ ലലലലലാ 

 

ചുണ്ടിൽ വിരിയും പുഞ്ചിരിയും 

കൈയ്യിൽ പനിനീർ പൂക്കളുമായ് 

വാത്സല്യത്തിൻ നിറകുടമായ് 

നിൽപ്പൂ നമ്മുടെ ചാച്ചാജി 

 

ചുണ്ടിൽ വിരിയും പുഞ്ചിരിയും 

കൈയ്യിൽ പനിനീർ പൂക്കളുമായ് 

വാത്സല്യത്തിൻ നിറകുടമായ് 

നിൽപ്പൂ നമ്മുടെ ചാച്ചാജി 

 

ലാ ലാ ലലലലലാ 

ലാ ലാ ലലലലലാ 

 

ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം 

ആഘോഷിക്കാൻ നാടാകെ 

ശിശുദിനമായ് നാമെങ്ങും 

കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യ ദിനം 

ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം 

 

ആഘോഷിക്കാൻ നാടാകെ 

ശിശുദിനമായ് നാമെങ്ങും 

കൊണ്ടാടുന്നൊരു പുണ്യ ദിനം 

 

Whach Video 👇……………..


X

 

 

 

Tags:

Children’s Day New Songs,shishu dinam new songs,Jawahar lal Nehru Song,chachaji song,children’s day,2023 children’s day,2023 shishu dinam,Children’s Day,ശിശുദിനപാട്ട് കുട്ടികൾക്ക്,childrens day song,ശിശുദിനം,shishu dinam song malayalam,shishu dinam,shishudinam,ശിശുദിന സോങ്ങ്,Shishudinam action song Malayalam,Shishudinam action song,ചാച്ചാജി,Chachaji,നെഹ്റു,Nehru,Children’s Day Message,ശിശുദിന സന്ദേശം,ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം,Chachajiyude Janmadinam

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top