ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം | Hridayaraga Thanthri Meeti | School Prayer Lyrics


#schoolprayer #prayersongmalayalam #hridayaraga

Malayalam Lyrics

ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി

സ്നേഹ ഗീതമേകിയും

കർമ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന

വർണ്ണമേകിയും

നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം

ഇന്നു വാഴ്ത്തീടാം

ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി

സ്നേഹ ഗീതമേകിയും

കർമ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന

വർണ്ണമേകിയും

നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം

ഇന്നു വാഴ്ത്തീടാം

 

English Lyrics

 

Hridhayaragathantri Meetti


Snehageethamegiyum

Karmabhoomi Thaliridunna

Varnamekiyum

Nammil Vazhum Aadhinamam

Ennu Vazhthidam

Nammal Padumeesworangal

Keerthanagalakane

Choduveykumee Padhangal

Nrithalolamakane

Kunjuveedinulthadangal

Swargamakane

AmmaNalkkum Ummapolum

Amrithamakane

Poornamee Characharangal

Guruvarangalakane

 

Video Link

 

Tags:

Hridayaraga Thanthri Meeti Guppy Movie,ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി,ഹൃദയരാഗ തന്ത്രി മീട്ടി,ഹൃദയരാഗ തന്ത്രിമീട്ടി,Hridayaraga Thanthri Meeti,Hridaya raga Thanthri Meeti,prayer song in malayalam lyrics,prayer song malayalam,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,prayer song for assembly,School Prayer Songs,school prathna video,school life memories,school life memories kerala,School nostalgia,school prathna
kids song malayalam,malayalam kids songprayer song malayalam,school prayer song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top