കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ | സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം

Kaanaya Lokangal Kakkunna Deva Lyrics
#prayersongmalayalam #schoolprayersong #schoolbell
 
കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ  
കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ  
കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ  
വിറയാർന്ന കൈകൾ ചലിക്കുന്ന നേരം 
ഞങ്ങൾ തൻ കരളിന്റെ കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടി 
വിറയാർന്ന കൈകൾ ചലിക്കുന്ന നേരം 
ഞങ്ങൾ തൻ കരളിന്റെ കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടി 
ചൊരിയുക നാഥാ നിൻ സ്നേഹ ധാര 
കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ 
കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ 
കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ  
കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ 
 
 
Kaanaya Lokangal Kakkunna Deva
Karunya Sindhu Namikkunnu Njangal
 
 

Tags:

prayer song in malayalam lyrics,aalam dayaluvay,prayer song malayalam,സ്കൂളിൽ പാടാൻ പറ്റിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ,school prayer song malayalam,malayalam prayer song,school assembly prayer song,school prayer song malayalam lyrics,ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന,School Prayer Songs,നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ,Nanmaropiyaya daivame,malayalam kids song,school life memories,School memories,school life,school prathna,സ്കൂൾ ഓർമകൾ,നന്മയേകുവാൻ കൈകൾ കൂപ്പിടും,Nanmayekuvan Kaikal KoopidumNanmayakunna kaikal,nanmayakunna prayer song download,nanmayakunna lyrics in malayalam,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന,ഈശ്വര പ്രാര്ത്ഥന വരികള്,മലയാളം പ്രാര്ത്ഥന,സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,പ്രാര്ത്ഥന ഗാനം വരികള്,പ്രാര്ത്ഥന ഗീതങ്ങള്,മലയാളം സ്കൂള് പ്രാര്ത്ഥന,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top